ОГП - Созопол


Горските територии общинска собственост на Община Созопол се стопанисват от Общинско горско предприятие Созопол. То е създадено с Решение №475 от 24.04.2013 год. на ОС Созопол. На практика започва да функционира с регистрирането на фирмата на 13 май 2013 година.

Служебни лица


На 13 май 2013 година е създадено ОГП Созопол с Директор инж. Румен Илиев и инж. Петър Кондов - Ръководител участък ГС, горските стражари Тодор Узунов, Атанас Стамболиев, Николай Найденов и Димитър Вълков, Мария Станчева - лесничей. На територията на Общината живее и работи частния лесовъд инж. Димитър Жеков. 

Powered by Website.bg