З А П О В Е Д

                                                                     

№ 34  / 01.07.2015 г.

                                      

    

 

НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

 

 

              Във връзка със Заповед № 23/22.06.2015г. на Директора на общинско горско предприятие Созопол за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител по реда  на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни продукти с предмет: "Маркиране в горски територии, собственост на Община Созопол" за обект. 1510,  и на основание чл. 24, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни продукти и при следните мотиви: отпаднала необходимост от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата

 

 

Р Е Ш И Х:

 

              1. ПРЕКРАТЯВАМ обявения открит конкурс с предмет: Маркиране в горски територии, собственост на Община Созопол” открита  със Заповед №  23 от 22.06.2015г.  на Директора на Общинско горско предприятие -  Созопол.

             2. Правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата : чл. 24, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни продукти във връзка с отпаднала необходимост от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, както и поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

 

            3. Вид на процедуратаОТКРИТ КОНКУРС по реда на Раздел II от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти

      

                ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ: /п/

                                                                                              /инж. Р. ИЛИЕВ/

Коментари1RonLonUG
(01.07.2020 в 13:26)
<a href=https://megaremont.pro/dolgoprudnyj-restavratsiya-vann>Ще възстановим покритието на банята в Dolgoprudnom</a>

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg