З А П О В Е Д

                                                   

                                                    № 42 / 17.08.2015г.

 

                         

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

  •         На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 23.02.2015г.,  на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : « Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1505, в подотдели  – : 431 в, 431 г и 431 д  землището на с. Равадиново общ. Созопол, обявен със Заповед № 38 / 29.07.2015г.

                                       

 

 

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

  1.  

 "Примо Транс" ЕООД

106

10.08.2015 г.

15:30

    След  успешно проведен открит конкурс

 

 

 

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект №1505, в подотдели   431в, 431г, 431д   в землището на с Равадиново,  общ. Созопол, проведен на 11.08.2015 год. както следва:

 

На първо място:

 

                Примо Транс ЕООД, с ЕИК 202245032, с адрес: гр. Приморско, ул" Опълченска №3, обл. Бургас представлявано от Константин Иванов Иванов , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

                                                                                    

-за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад     -  26838.00 лв.без ДДС

 

с обща цена в размер на 26838.00 /двадесет и шест хиляди  осемстотин тридесет и осем  лв  / лева без ДДС,

            

 

 Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата « Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1505, в подотдели  – 431в, 431г и 431д, в землището на с. Равадиново общ. Созопол  - фирма   Примо Транс ЕООД

          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

 

 

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1505,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /Р.Илиев/

 

Коментари1Tori
(04.02.2017 в 11:06)
Maiane comentou em 2 de junho de 2010 às 15:20. Oi, Julia! Quero aproveitar sua folguinha para tirar uma dúvida. É o seguinte: eu comprei o fluidline black e pretendia aplicá-lo com um pincel chanfrado da boticário que eu tenho, mas achei que o traço ficou muito grosso. Quais são as suas sugestões de suÃAsituiçb£o?Beijos!th! adorei conhecer a penteadeira!Aguardo, agora, o closet! kkkkk

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg