О Б Я В А

 

 

 

        Във връзка с изпълнението на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и ускоряване на горскостопанските мероприятия на територията на горите собственост на Община Созопол и изпълнение на одобрения годишен план за ползване на дървесина обявяваме  на процедура по възлагане на маркиране и сортиментиране по  реда и условията на Наредбата,

        Община Созопол обявява Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „Извършване на маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ - Глава трета, Раздел втори в горски територии, собственост  на Община Созопол“ по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, както следва:

        Обект №1610

-         Позиция №1 Бургас – прогнозна стояща маса 4101 м.куб и включва подотдели: 383д,383е,383ж,384д,384е,385г,386а,386в,389в,407а;

-         Позиция №2 Ропотамо – прогнозна стояща маса 2130 м.куб. и включва подотдели: 456а,460б,460г,460к,460л,460м,460о

-         Позиция№3Инджевойвода включва потодели 366г,366д,371б,390д,390ж,391в,391е,392б,392в,392г,419б.

 

       

 

 

          Посочените по горе количества са посочени на основание на одобрен от Общински Съвет – гр. Созопол годишен план за ползване през 2016г.

 

 

 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg