З А П О В Е Д

                                                                     

№   6 / 22.03.2016

                                       

 

НА  ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

 

 

        На основание чл. 112 от Закона за горите и чл.15 във връзка с чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и във връзка с одобрен График за сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

 

Да се проведе открит конкурс за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: «Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол».

 

 

 

  1. 1.                  Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: «Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол » :

 

 

 

 

 

 

 

  • Обект №1602 – стояща маса 1110 м.куб. на територията на  община Созопол и включва подотдели: 456 а; 460 б,г,л

Позиция/ обект

отдел и

категория

прогнозно

начална

обща цена

подотдел

количество

цена лв/м3

без

 

пл.куб.м

без ДДС

ДДС

 

 

едра

 

 № 1602

456 а

средна

 

460б, 460 г

дребна

 

460л

дърва

пл.м3 

1037

 

 

всичко

пл.м3 

1037

 

18925.25

 

 

  • Начална цена, НАД която не може да се прави предложение, плащането се извършва по категория дървесина за обект №1602:

-          за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад  - 18925,25 лв.

-          Цените са без начислен ДДС;

 

  • 3. Определям  срок за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугата:Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски территории и изсичане на подлеса, собственост  на Община Созопол в  Обект №1602, подотдели : 456а, 460б, 460г, 460л на територията на Общински горски територии - община Созопол - до 16.00 часа на 01.04.2016г.  в Общинско горско предприятие Созопол, гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 .

 

     4. Срок за изпълнение – Срок за изпълнение на дейностите – до 30.09.2016г. от датата на сключване на договора за съответния обект и срок за предаване на документацията – три работни дни след приключване на сечта и извоза на всеки подотдел.

 5. Кандидатите за изпълнители на предмета на настоящата процедура имат възможност да подадат оферта само за една или повече обособени позиции за изпълнители на предмета на настоящата процедура.

 

7. Кандидатите за извършване на услугата следва да внесат гаранция за участие в процедурата 5% от началната цена за обекта/ или:

  • за Обект №1602 – 946,26 / деветстотин четиридесет и шест лв. и 26 ст/ лева;

              Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника и се внася по сметка на Община Созопол:  IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00:, BIC IORTBGSF: ТБ „Инвестбанк АД, клон Созопол. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

              Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2,   в срок до 12.00 часа на 01.04.2016г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

 

   7. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

 

   8. Необходими документи за участие:

 

І. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 01.04.2016г. в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие

в/ копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или извлечение от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговски регистър

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта

ж/ Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е извършвал ползване от горите от ГТ и не е извършвало сеч и извоз до временен склад на дървесина от ГТ

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в ценовото си предложение цена по категории дървесина за куб.м.; Цената се посочва в български лева без ДДС

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

л/ Декларация за наетите на трудов договор при кандидата лица-дървосекачи /минимум трима/, притежаващи удостоверение за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони, копия от трудовите договори на въпросните лица, както и извлечение от НАП за регистрираните трудови договори на тези лица, копия от удостоверенията за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони за посочените лица;

м/ Декларация за притежание необходима техника за изпълнение на дейността, както следва:

  • o бензино- моторни триони – минимум 3 бр.;

н/ Доказателства за назначен лицензиран лесовъд;

о/ График добив по месеци и с обем м. куб.

ІІ.  Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т.І, в) - д) се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

ІІІ. Изискванията на т.І, г) и т.ІІ се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

     ІV. Документите по т.І, в) - й) се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

V. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 30 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

VІ. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Участникът трябва да посочи в офертата си цена по категории дървесина за куб.м. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

VІІ. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на преносителя се издава документ.

VІІІ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

 ІХ. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  Х. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект или обособена позиция

 ХІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за   отстраняване от участие в конкурса.

  ХІІ. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях  под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

   ХІII. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. Община Созопол не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.

 

9. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 09,00 часа на 04.04. 2016г. на Комисия, изрично назначена от Директора на ОГП Созопол за разглеждане и определяне на предложена оферта с най- ниска цена. При отварянето на пликовете с Оферти задължително следва да присъстват представители на кандидатите за извършване на услугата.

 

10. Час, дата  и място за провеждане на открития конкурс:

Конкурса ще се проведе в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 от 09.00 ч. на 04.04.2016г.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 09.00 часа на 07.04.2016г., с място за провеждане:в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на конкурса се провежда в следните случаи:

-когато няма подадени заявления за участие.

-когато има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.

 

11. Критериите за оценка на кандидатите са следните:

Офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на дейността « маркиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад с първоначално изсичане на подлеса» се оценяват и класират, по следния критерий:

           Предложена НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

 

12. С кандидата, определен за изпълнител ще бъде сключен договор възлагане на дейността « сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад».

 

13. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.14, ал.1 и чл.16, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП .

 

14. С настоящата заповед, на основание чл. 16 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, УТВЪРЖДАВАМ документацията  за участие в открития конкурс.

 

 

15. Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол

                              

 

Директор на

Общинско горско предприятие Созопол:

                                                                

 /Румен Илиев/

 

 

                                        

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 

         e-mail: ogp_sozopol@abv.bg

         web-site: http://www.sozopol.bg/

         Лице за контакт:

        Кристина Тодорова - Старши специалист “Лесничей”, 0550 22241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари1WillactiqueCY
(18.02.2017 в 15:14)
Compare Canadian Pharcharmy Online <a href=http://accutane.rxbill7.com/buy-acne.php>Buy Acne</a> Cheap Elocon Mometasone Overnight Shipping Internet Shop Overseas L Thyroxine <a href=http://zithromax.rxbill7.com/cost-of-zithromax.php>Cost Of Zithromax</a> Mejor Que Priligy Propecia Free 30 Day Trial <a href=http://zithromax.rx-cs17.com/zithromax-online-buy.php>Zithromax Online Buy</a> Viagra Farmacia Ricetta Cialis Senza Ricetta Forum <a href=http://nolvadex.inpills.com/nolvadex-where-to-buy.php>Nolvadex Where To Buy</a> My Pharmacy 365 Can You Order Valtrex Online <a href=http://strattera.inpills.com/cheap-strattera-and-viagra.php>Cheap Strattera And Viagra</a> Cialis 4cpr Riv Levitra Svizzera <a href=http://prozac.inpills.com/prozac-usa.php>Prozac Usa</a> Comprar Cialis Malaga Prescription Amoxicillin For Cats <a href=http://oc-35.com>prix propecia parapharmacie</a> Viagra Overnight Delivery Sexual Side Effects Amoxicillin <a href=http://prozac.rxbill7.com/prozac-online-cs.php>Prozac Online Cs</a> Cialis 20mg Ligne Legally Clobetasol In Australia <a href=http://xanaxr.com>Cheap Cialis</a> Tomar Viagra Medico On Line Pharmacy Viagra <a href=http://deantxi.com>generic cialis</a> Finasteride 5 Mg Generic Tablets Levitra En Ligne Canada <a href=http://drisdol.com>cialis</a> Where To Buy Hydrochlorothizide 25mg Cialis Pas Cher En Pharmacie <a href=http://zithromax.inpills.com/best-generic-zithromax.php>Best Generic Zithromax</a> Biaxin Viagra Preiswert Billig <a href=http://priligy.mdsmeds.com/priligy-in-usa.php>Priligy In Usa</a> Generic Viagra Sale In House Pharmacy Motilium General <a href=http://strattera.rx-cs17.com/strattera-buy-online.php>Strattera Buy Online</a> Viagra Generic Brand Acheter Finasteride 5 Mg <a href=http://priligy.rx-cs17.com/buy-cheap-usa.php>Buy Cheap Usa</a> Zithromax Lyme Zithromax 1 Dose <a href=http://dan5325.com>viagra</a> Zithromax Dosage Upper Respiratory Infection Ce Que Priligy Generique <a href=http://clomid.rx-cs17.com/buy-clomiphene-cheap.php>Buy Clomiphene Cheap</a> Cialis Y Levitra Espana Dapoxetina 2010 <a href=http://strattera.rx-cs17.com/buy-strattera-online-no-prescription.php>Buy Strattera Online No Prescription</a> Cialis Generico Preр с–р’в§o Propecia Nominal <a href=http://demalan.com>viagra</a> Discount Generic Isotretinoin Medicine In Internet Fedex Anchorage Need Acticin Tablets Quick Shipping <a href=http://strattera.rxbill7.com/generic-strattera.php>Generic Strattera</a> Cocaine Drug Screen Amoxicillin Pharmace Online <a href=http://nolvadex.mdsmeds.com/nolvadex-generic.php>Nolvadex Generic</a> Propecia Di Doping Cephalexin And Hcpcs <a href=http://antabuse.rxbill7.com/cheap-cheap-antabuse.php>Cheap Cheap Antabuse</a> Keflex During Pregnancy Cephalexin And Jurnal <a href=http://ysluk.com>cialis buy online</a> Vip Transactions Venta Cialis Levitra <a href=http://drugs2k.net>cialis</a> Finasteride Permanent Side Effects Propecia Discount Where To Buy Secure Ordering Hydrochlorothiazide Internet Medication Swansea <a href=http://lasix.rx-cs17.com/lasix-online-usa.php>Lasix Online Usa</a> Cialis Pharmacy Online Azithromycin 500mg Dosage For Chlamydia <a href=http://viagra.rx-cs17.com/cheap-viagra-100mg.php>Cheap Viagra 100mg</a> What Is Amoxicillin Prescribed For Buying Antibiotics On The Internet <a href=http://zithromax.inpills.com/buy-cheap-zithromax.php>Buy Cheap Zithromax</a> Can You Buy Keflex Over The Counter Buy Viagra With Paypal Account <a href=http://prozac.rx-cs17.com/prozac-online-pharmacy.php>Prozac Online Pharmacy</a> Amoxicillin And Breast Lumps Order Diflucan Online Canada <a href=http://zithromax.inpills.com/buy-zithromax-online-usa.php>Buy Zithromax Online Usa</a> Achat Viagra Canada Propecia 180 Day <a href=http://lasix.mdsmeds.com/lasix-generic.php>Lasix Generic</a> Kamagra Oral Jelly Directions Online Pharmacy No Prescription Needed <a href=http://strattera.rxbill7.com/get-cheap-strattera-online.php>Get Cheap Strattera Online</a> Acquistare Cialis Online Sicuro Viagro <a href=http://igf-lr3.com>cialis online</a> Cialis Pour Homme Comment Prendre Kamagra <a href=http://lasix.inpills.com>Buy Lasix</a> Amoxicillin Tongue Swelling Pictures Spain Buy Propecia <a href=http://cialis.rxbill7.com/tadalafil-online.php>Tadalafil Online</a> Where Can I Buy Viagra In Amoxicillin 200 Mg <a href=http://med84.com>viagra</a> Medication From Canada Gabapentin Overnight Delivery <a href=http://curerxshop.com>cialis</a> Peor Hora Para Tomar Propecia Propecia Veneno Sin <a href=http://amoxil.rxbill7.com/cheap-amoxil-250mg.php>Cheap Amoxil 250mg</a> Priligy De 30 Cialis Contrareembolso <a href=http://propecia.rx-cs17.com/finasteride-propecia.php>Finasteride Propecia</a> Clozaril Levitra Generic India <a href=http://ussmd.com>cialis</a> Keflex And Stomach Upset Prednisolone Nextday <a href=http://bondrug.com>cialis</a> Artane Kamagra Achat En Ligne <a href=http://call4ph.com>viagra</a> Levaquin Drugs In Usa C.O.D. Buy Propecia Finasteride 5mg <a href=http://bhdrugs.com>generic viagra</a> Orlistat Online Amoxicillin Works Bowel Bacteria <a href=http://drugsor.com>buy levitra professional online</a> Where Can I Buy Fedex Provera Cheap Cash On Delivery Isotretinoin 10mg <a href=http://shopcurerx.com>kamagra price thailand</a> accutane venta online Propecia Attrici <a href=http://fzlaka.com>Cheap Cialis</a> Kamagra Angebot Viagra Temps D'Action <a href=http://cytotec.mdsmeds.com/cytotec-dosage.php>Cytotec Dosage</a> Buy Kamagra 150mg Do You Need A Prescription For Propecia <a href=http://inderal.rx-cs17.com/order-inderal.php>Order Inderal</a> Discount Isotretinoin Best Buy No Prescription Needed Store Nebraska Achat Viagra Site Us En Ligne Canada <a href=http://zithromax.rxbill7.com/order-generic-zithromax.php>Order Generic Zithromax</a> Como Comprar Levitra Sin Receta Online Buy Propecia <a href=http://zithromax.rx-cs17.com/azithromycin-online.php>Azithromycin Online</a> Bentyl Dicyclomine Website No Prior Script
2MalcolmnumIC
(24.05.2019 в 12:35)
http://erectiledysfunctionpillsest.com erectile tissue in the nose <a href=http://erectiledysfunctionpillsest.com/>erectile dysfunction pills</a> erectile injections <a href="http://erectiledysfunctionpillsest.com/">erectile pills over the counter</a>
3EllblotKC
(11.10.2019 в 8:07)
Cialis Senza Ricetta Dove Viagra Cialis E <a href=http://cialusa.com>cialis 5mg</a> Priligy Costo In Farmacia
4phictFJ
(22.04.2020 в 16:40)
http://geralyn.enbot.xyz - GET $ 1,500 IN AN ACCOUNT! (just watch this LIVE broadcast to get step-by-step instructions) OFFICIAL PROTECTION OF YOUR INTERESTS By joining our team, you will receive an individual certificate that protects your rights and your finances. <a href=https://www.wesel-tourismus.de/mark/allgemein/kontakt/&formid=FBCC631EFE820427C125855200492562>GET $ 1,500 IN AN ACCOUNT!</a> <a href=https://www.xanten.de/de/tix/kontaktformular/&formid=B3775AE820BFAA47C12585520033F8DE>GET $ 1,500 IN AN ACCOUNT!</a> <a href=https://money.yandex.ru/payments/checkout?requestid=333834363035343133365f30663665623233363964366636373461633430386166366136613666656537323235346633373936>GET $ 1,500 IN AN ACCOUNT!</a> 0263fb0
5MarkpaypeID
(01.07.2020 в 18:01)
Это отличная возможность ощутить азарт и проверить свою удачу.Что делать если не везет в игровые автоматы. https://joyabella-art.ru/component/k2/itemlist/user/1398814 Игровой автомат Duck Shooter moorhuhn Shooter интернет казино бонус на депозит Для этого уже потребуется на официальном сайте казино Вулкан регистрация: она нужна, чтобы вы могли получить бонусы и вывести выигранные средства.Дело в том что в официальном казино онлайн, программа настроена таким способом что сделать левую подтасовку невозможно. http://ask-anapa.ru/forum/user/3248/ Как играть в рулетку на дюжины, как играть в казино на рулетке Несмотря на то, что казино имеет симпатичный дизайн, оно было сделано полностью под копирку другим вулкановским франшизам.Банковская карта Сбербанк или Тинькофф. https://arigator.ru/forum/user/307211/ Игры слоты Taco Brothers казино онлайн официальное зеркало Что такое игровой автомат?Онлайн-казино Вулкан одним из первых появилось на просторах интернета. https://www.redmoonrising.be/community/profile/roulette16564768/ Рулетка на деньги вулкан, рулетка на мобильник бесплатно Самое время присоединиться к такому увлекательному развлечению и вам!Не беда, регистрация – не обязательное условие для игрового процесса. http://smart-clinica.ru/forum/user/2732/ Крутить рулетку на деньги, крутить рулетку онлайн Поэтому лучшее интернет казино на рубли всегда в приоритете у гэмблеров России, и в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.Для запуска автомата на реальные средства нужно: запустить аппарат; указать номинал валюты слота – кредиты, монеты; выбрать количество линий/способов формирования цепочек; запустить вращение барабанов – кнопка “Start/Spin”. http://trksever.ru/forum/user/85681/ Игры слоты Samba de Janeiro как выиграть официальное зеркало Если у вас статус, например, Diamond Lion, то сумма увеличивается до 7500 долларов в день.Среди разнообразия игровых клубов казино Адмирал Х отличается широким ассортиментом развлечений, приятной мотивационной программой и дополнит
6MarkpaypeID
(01.07.2020 в 19:33)
В ней доступны те же игры, можно зайти через свой аккаунт или зарегистрироваться, вывести деньги и пополнить счет.Проигрыши бывают но очень редко в основном я выигрываю. https://vk.com/topic-174369746_40392811 Игровые автоматы онлайн без регистрации always Игровой клуб Вулкан 24 — слоты с лицензией.Поэтому подходите к игре с умом: формируйте стратегию, которая приведет вас к результату. https://vk.com/topic-174295197_44553940 Best casinoz info онлайн казино azartplay, best casinoz info казино колумбус официальный сайт И уже потом, оценив все возможности, можно переходить к вкладыванию собственных средств.Чтобы вывести деньги, пользователю нужно насобирать 10 долларов. http://xn--80aackbe6b0at.xn--p1ai/forum/user/25558/ Автомат Bicicleta как выиграть вулкан Репутация и отзывы об онлайн казино.Они наполнены множеством дополнений, которые делают игру еще ярче и интереснее. https://vk.com/topic-174369752_40920098 Клуб вулкан удачи играть бесплатно При выборе онлайн-слота обязательно обратите внимание на аппараты Crazy Monkey, Book Of Ra, Bananas Go Bahamas, The Money Game, Sweet Life, Fruit Cocktail.Где и как играют в игровые слоты автоматы? https://echokirova.ru/forum/user/33472/ undefined Для этого уже потребуется на официальном сайте казино Вулкан регистрация: она нужна, чтобы вы могли получить бонусы и вывести выигранные средства.Здесь имеются различные виды игр, среди них Igrosoft, Novomatic, NetEnt, Playtech, Aristocrat, Amatic, IGT, а также DriveMedia. http://telesam5.ru/forum/user/1636301/ undefined Бонус бездеп 555р + 200% на первый депозит.Чтобы играть на деньги нужно выбрать подходящий вам слот и следовать стратегии. https://aeg-line.ru/communication/forum/user/12674/ undefined Информация о ней, как правило, находится в «подвале» сайта.Сотни захватывающих игр, а точнее уже более 350 и эта цифра стремительно растет, в режиме реального времени с невероятными поощрительными предложениями не оставляют игроков равнодушными. https://vk.com/topic-909359_40943649 Игр
7MarkpaypeID
(04.07.2020 в 5:19)
Русский Английский Казахский Испанский Финский Китайский Португальский Польский Норвежский Итальянский Немецкий Турецкий Японский.Также доступны игры с накопительными джекпотами. https://vk.com/topic-174295564_40713017 Игровые автоматы демо играть бесплатно, игровые автоматы бананы бесплатно без регистрации Вход во Франк казино доступен для всех желающих, можно даже не регистрироваться.Она используется нашими специалистами только для организации информационных рассылок и совершенствования сервиса. https://vk.com/topic-174370037_44588121 Стрим в онлайн казино, стрим в онлайн казино в эфир Введите цифру и кликните Оплатить.Играю я уже несколько лет и продолжаю открывать для себя новые площадки для игры. http://1c-21.ru/communication/forum/user/730555/ undefined Минимальная суммы вывода для любой системы составляет 1 000 рублей.Страны: Россия Вейджер: 50х Промокод: Нет. https://vk.com/topic-174296042_40912085 Лотереи с бездепозитным бонусом за регистрацию Мы позволяем выводить ограниченные суммы, чтобы удовлетворить пожелания всех, сделавших заявку на вывод.Осуществив первый депозит, суммой не менее 500 р, игроку начисляется бонус – 277%, но не более 100 тысяч р. https://gobi.ru/forum/user/19534/ Books of ra игровые автоматы играть бесплатно Сотни игровых автоматов и десятки слотов с прогрессивным джекпотом ждут игроков, верящих в свою удачу и желающих выиграть внушительные суммы.Еще один важный критерий — быстрые и честные выплаты выигрышей. https://mathaiti.com/community/profile/roulette46643962/ undefined Именно этим и отличаются слоты в интернете и реальные автоматы в клубах casino: играть онлайн можно, не внося никаких средств.В выходные до 48 часов Русскоязычное казино Честные и прозрачные. http://www.your-people.ru/forum/user/76593/ undefined Вулкан Миллион – казино, проверенное временем и имеющее высокий рейтинг доверия игроков.Владельцы сайта будут мотивировать свой отказ тем, что в России существует запрет на азартные игры. https://vk.com/topic-174369562_4091
8Информируем Вас об одобрении выдать Вам некую сумм
(12.07.2020 в 3:14)
Информируем Вас о том что принят вердикт обеспечить Вам некую сумму. Рекомендуем немедля уточнить детали перейдя на основную страницу в течение 5 часов.Не упустите момент пока Ваш доступ в систему не аннулирован!Зайти в систему: https://tinyurl.com/Cemfeasp NMVVogpsozopol.comRKKF
9MarkpaypeID
(03.08.2020 в 19:59)
https://eco-report.ru/component/k2/itemlist/user/12920 Казино без регистрации демо игра Ограничений относительно бывших союзных республик нет.Игровые залы с плохой или сомнительной репутацией отсеиваются. http://www.konferencjakadry.pl/component/k2/itemlist/user/65360 Игровые автоматы фараон3 играть онлайн Русский сайт, на котором удобно ориентироваться, да и в целом проводить время людям не владеющим иностранными языками.Неприятным сюрпризом для азартных товарищей может стать схема, применяемая во многих игорных заведениях, когда поначалу участнику дают выиграть, а потом его счет вдруг начинает таять, как снег в весенний день. http://hwskoszalin.home.pl/hws/component/k2/itemlist/user/626922 Автомат Ramses II играть без регистрации вулкан Достаточно времени и внимания уделяется рейтингу игр и появлению новинок.Скорсезе мастерски расставляет акценты в этой ленте, первоклассно жонглируя в своей истории такими понятиями как верность и предательство, любовь и измена, деньги и власть, ему как никому другому удалось на протяжении аж трех часов удерживать зрительское внимание и напряжение на самой высоком уровне. http://liholly.com/component/k2/itemlist/user/2836628 Играть бесплатно в игровые автоматы онлайн золото партии Слоты наделены разнообразными сюжетами, бонусными функциями, рискованными раундами, джекпотами.Чтобы начать играть, не обязательно регистрироваться или вкладывать свои деньги. https://xn----ftbfaiverjbwcak2o.xn--p1ai/component/k2/itemlist/user/1249 Автомат Just Jewels Deluxe интернет казино бонус на депозит Лимит 6 000 000 руб.Все игорные сайты, представленные в списке, соответствуют вышеперечисленным критериям, давно работают в онлайн-гемблинге, пользуются спросом у клиентов и обладают исключительным авторитетом в игорной индустрии. http://newterra.by/component/k2/itemlist/user/5632 Бук оф ра 6 играть бесплатно Ассортимент настольных азартных игр представлен покером и блек-джеком, также клиентам предлагается изучить правила Сик Бо, покера с костями и вид
10MarkpaypeID
(04.08.2020 в 4:20)
https://vk.com/topic-906535_41434120 Игровой деньги Jewellery Store играть без регистрации бонус на депозит л;3ев№2пвпау!!пав Здесь довольно не плохой выбор разных акций, хотя и не самый большой.Быстрая регистрация и ее преимущества. http://pankapiton.ru/component/k2/itemlist/user/79891 Слот кил ми беби ван мо тайм на английском скачать Вносить депозит также не нужно, регистрация в 2 шага решит всю проблему.Желательно хотя бы от 50$-100$ и выше перечислить себе на счет, но вообще можно и с 20$ подняться, однако удачи потребуется гораздо больше. http://www.paterton.ru/forum/user/1253291/ Казино рулетка без регистрации, казино рулетка главная Но на взятом портале, я был приятно удивлен, так удивлен, что даже думаю стать обладателем Vip-статуса.На нашем сайте собраны только лучшие бездепозитные бонусы и поэтому Вам нет необходимости тратить своё время и силы на поиск бонусов в интернете. http://euross.cz/component/k2/itemlist/user/31550 Демо игровые автоматы манки онлайн Здесь есть множество игровых автоматов, есть карточные игры, рулетка, постоянно происходит что-то веселое и интересное.Что сайт пирамида казино онлайн играть заблокировали, я же не виноват. https://echokirova.ru/forum/user/29489/ Азино 777 официальная версия, азино 777 на андроид Здесь все настроено с учетом удобства, безопасности и равных шансов для всех любителей гемблинга: интересы клиента – в приоритете.Обращайте внимание на размер вознаграждения, выбирая онлайн площадку для игр. http://xn----8sbc1b2adaei8h.xn--p1ai/component/k2/itemlist/user/10133 Казино зигзаг 777 зеркало сайта Новый клиент может поиграть в демонстрационную бесплатную игру, с использованием виртуальных денег.На что еще стоит обратить внимание. http://happy-mam.ru/component/k2/itemlist/user/10823 Слоты чемпион бесплатно Открывает тройку популярное и любимое многими игроками Slot V Casino.При первом визите в Frank Casino вы моментально оцените все его преимущес
11MarkpaypeID
(11.08.2020 в 5:10)
https://theherbjoint.com/community/profile/casinobtcthai32389379/ เว็บไซต์เดิมพัน Bitcoin ที่ดีที่สุด, เว็บไซต์เดิมพัน bitcoin ที่ดีที่สุด https://kosonline.org/community/profile/casinobtcthai12698698/ โบนัส btc ฟรีใน freebitco มา, โบนัส btc faucet http://founderskeep.org/community/profile/casinobtcthai47977622/ คาสิโน bitcoin bitcoin ไม่มีเงินฝาก, คาสิโน bitcoin ออนไลน์กับรูเล็ต bitcoin สด http://reasonnc.com/community/profile/casinobtcthai44362811/ เกม crypto ที่ดีที่สุด, เกม crypto ios http://s-mamoy.ru/forum/user/11140/ หมุนคาสิโน bitcoin, หมุนคาสิโน bitcoin svensk คาถา https://forexestafa.es/community/profile/casinobtcthai27810010/ ฟรีเกมสล็อต 3 bitcoin, ฟรีเกมสล็อต 3 bitcoin http://ananasspb.ru/communication/forum/user/285059/ แอปผลไม้ bitcoin สล็อต, แอปผลไม้ bitcoin สล็อต https://www.foreverjoy1111.com/community/profile/casinobtcthai35679082/ ช่องฟรี bitcoin คาสิโน 7 บิตที่น่าตื่นตาตื่นใจ, ช่องฟรี bitcoin yahoo เพื่อความสนุกสนาน https://brskins.co/community/profile/casinobtcthai18665132/ ช่องทางออนไลน์อันดับสูงสุด, สุดยอดรถยนต์สล็อต bitcoin 1/64 https://researchsnappy.com/community/profile/casinobtcthai49294279/ เล่น bitcoin slot เงินจริง, เล่น bitcoin malta คาสิโน Novice players are greeted with an amazing welcome offer.Cons: No mobile app Low variety of table games.Maybe one of the crucial recognizable manufacturers amongs
12WesleynagET
(13.04.2021 в 0:36)
https://modafinilreviewer.com/groups/cartoon-jokes-about-slot-machines-casino-style-gaming-dice/ Cartoon jokes about slot machines, casino style gaming dice https://10mob.com/groups/%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b2-%d0%ba%d0%b8/ Соник в кино смотреть онлайн, соник в кино смотреть онлайн https://stellapolarisinitiative.com/the-starboard/profile/btccasino36809241/ Gtx 1080 ti gaming x 2 slot, casino table games spinning wheel https://taglessmediagroup.com/community/profile/btccasino591123/ 1932 watling slot machine, touch screen slot machines https://imprimiendo3d.com/community/profile/btccasino16062686/ 3ds xl with game in slot, 3ds xl game slot https://moqor.com/groups/do-slot-machines-hit-better-on-certain-denomination-do-slot-machines-limit-payouts-after-large-wins/ Do slot machines hit better on certain denomination, do slot machines limit payouts after large wins https://effzehtest.de/community/profile/btccasino7658577/ Casino card game flushes, casino card game points system http://www.itsadogslifepetdaycare.com/community/profile/btccasino5891480/ Videoslots online casino malaysia, free casino games lobstermania http://lecrise.org/groups/igt-96438400-triple-butterfly-sevens-slot-machine-price-igt-96438400-triple-butterfly-sevens-slot-machine/ Igt 96438400 triple butterfly sevens slot machine price, igt 96438400 triple butterfly sevens slot machine https://smanetta.odla.it/community/profile/btccasino30290986/ Ds browser game card gba ram slot, 10 new slots machines free https://gamingstate.eu/community/profile/btccasino3347767/ Encore casino solitaire game, encore casino everett ma map table games http://mobile-snptas-cgt.net/community/profile/btccasino15323173/ Games like bitcoin billionaire, games like dice throne https://hypergrowths.com/groups/slot-machine-emu
13LesterjutFB
(18.04.2021 в 16:17)
https://effzehtest.de/community/profile/casinobitcoin30303037/ What is the best free casino app, what is the best slots machine to playhttps://workshopagua.accionclimaticaparticipativa.org/community/profile/casinobitcoin8130199/ What casino game has the best payout, what casino games have the best odds of winning http://tournaments.tasyoshop.com/forums/topic/online-casino-free-spins-win-real-money-online-casino-australia-real-money-reviews/ Online casino free spins win real money, online casino australia real money reviews http://heavychevyproductions.com/community/profile/casinobitcoin24733148/ Rizk online casino login, rizk online casino login https://forum.felo.me/community/profile/casinobitcoin13814156/ Best casino facebook.com, best casino in niagara falls usa https://budgettravelers.com.au/community/profile/casinobitcoin41874068/ Best casino app reddit, best casino welcome bonus https://cnsantjust.cat/groups/zar-online-casino-no-deposit-bonus-zar-online-casinos-playtech-400/ Zar online casino no deposit bonus, zar online casinos playtech 400 https://csba-edu.com/groups/best-casino-nederland-best-casino-online-sweden/ Best casino nederland, best casino online sweden https://breakdown247.online/groups/create/step/group-settings/ Top ten casino games, top ten online gambling https://booksandmore.blog/community/profile/casinobitcoin9899256/ Best free mobile slots, best free casino slot machines https://taglessmediagroup.com/community/profile/casinobitcoin40290104/ Best slot game to win on, best slot machine game on ios http://heavychevyproductions.com/community/profile/casinobitcoin11010057/ Best canadian online casino payouts, best canadian online casino slots https://www.arbeitskreis-indianer.at/community/profile/casinobitcoin37428274/ Pa online casino promotions, pa online casino launch date http://apl60.fr/community/profile/casinobitcoin8623325/ Hard rock casino online real money, hard rock casino online pa https://5demands.com/groups/best-legit-csgo-gambling-
14JasonDigTY
(22.04.2021 в 8:36)
https://tamekastake.com/community/profile/casinoen5262558/ No limit texas holdem wikipedia, no limit poker ft myers https://www.formadoresdigitales.pe/groups/create/step/group-settings/ Rancangan pengajaran slot tema makanan, rancangan pengajaran slot tunjang bahasa inggeris http://tequilarp.site/community/profile/casinoen17486496/ How to get all vault symbols slot machine, how to unlock pet slot starbound https://www.latesthotdeals.com/groups/louis-vuitton-crown-casino-opening-hours-louis-vuitton-crown-casino-melbourne/ Louis vuitton crown casino opening hours, louis vuitton crown casino melbourne https://dev.iskconmangaluru.com/community/profile/casinoen8606161/ What slot machines pay the most often, what slot machines payout the most often https://www.tonsofanarchy.com/community/profile/casinoen40757567/ Treasure island casino minnesota water park, treasure island slot machines http://tragedysurvivors.com/groups/create/step/group-details/ Slot canyon flash flood deaths, slot canyon escalante national park utah https://galaxysports.tech/groups/full-tilt-poker-exe-download-full-tilt-poker-uk-app/ Full tilt poker exe download, full tilt poker uk app https://blackkamasutra.com/groups/software-para-crear-casino-online-software-para-ganar-al-poker-online/ Software para crear casino online, software para ganar al poker online https://nicmeta.com.ar/community/profile/casinoen37917153/ Can you win gambling on sports, can you play poker online now https://success.ssasuppliesltd.com/community/profile/casinoen16638211/ Ogio black jack pack messenger, ogio black jack pack messenger https://raetedemokratie.org/community/profile/casinoen31289410/ Online casino 2019 king casino bonus, online casino unter 18 http://www.gemcube.net/community/profile/casinoen26790652/ Casino o hai phong viet nam, casino o cua khau samat http://livelovesport.co.uk/groups/quattro-cani-che-giocano-poker-quattro-cani-che-giocano-poker/ Quattro cani che giocano poker, quattro cani che giocano poker http
15LutherMearoYK
(30.05.2021 в 2:18)
<a href=http://legendendertechnik.de/community/profile/ana2113319557/>Best steroid stack with dianabol</a> <a href=https://www.exitsunknown.com/community/profile/ana19032655/>Trenbolone bodybuilding</a> https://mechgurus.com/community/profile/ana39931680/ Anabolic steroids tablets buy <a href=https://defense.ph/community/profile/ana216889014/>Steroid laced supplements</a> http://www.nvcharity.org/community/profile/ana3983256/ Sustanon vs nebido https://aquietateeligese.com/community/profile/ana49797545/ Anabolic steroids pills for sale <a href=http://womenheal.org/wp/community/profile/ana39752498/>Where to buy anabolic steroids in canada</a> <a href=https://rajeshshuklacatalyst.in/CBSE_Python_Forum/profile/ana36512512/>Nandrolone review</a> <a href=https://tradedontgamble.com/community/profile/ana41001576/>Muscle building after steroids</a> <a href=https://surtrtech.com/community/profile/ana32637810/>Good steroid workout</a> https://evrikaspace.ru/community/profile/ana12120843/ Oral steroids brand names http://diazestevez.com/forum/profile/ana30376403/ Rexobol 50 mg kur <a href=https://nakedcampaign.org/community/profile/ana2113262178/>Steroids for asthma tablets</a> https://ifishouldgobeforeyou.co.uk/community/profile/ana2133841149/ Alpha pharma alphabolin reviews http://worldcoachingassociation.org/activity/p/6071/ Anabolic steroids and ulcerative colitis <a href=https://sonicboom.clubpack.org/activity/p/100910/>Best anabolic steroids for strength</a> "mfgricndkdeo" http://www.reggaelatinjazzclub.com/community/profile/ana28412049/ List of bad steroids
16JerrypsymnCR
(25.06.2021 в 13:37)
https://vk.com/topic-174606171_47871276 Бесплатные азартные игры толка без регистрации https://vk.com/topic-174606218_47814047 Игровые автоматы онлайн бесплатно без регистрации играть гименаторы https://vk.com/topic-174369746_47664927 Лучшие онлайн казино 2019 с быстрым выводом https://vk.com/topic-174606143_47781817 Интернет казино с игровыми автоматами адмирал https://vk.com/topic-174606143_47781755 Игровые автоматы мухоморы https://vk.com/topic-174606218_47814425 Эмулятор на игровые автоматы ромы скачать https://vk.com/topic-174425151_47880169 Бесплатные слоты автоматы без регистрации демо https://vk.com/topic-174369526_47659495 Слот автоматы без регистрации прямо сейчас на компьютер https://vk.com/topic-174606208_47813445 Играть в бесплатные игры про казино https://vk.com/topic-174425629_47750643 Скачать казино play fortuna Для доступа к личному кабинету геймеру достаточно ввести свой логин и пароль.Рад, что актуальное зеркало Вулкан Россия всегда работает шустро и без глюков.Каждый пользователь казино может попробовать 15 аппаратов, на которые есть не только классические бонусы, но и специальные выигрыши – прогрессивные джек-поты.Успейте получить бездепозитные бонусы, которые позволяют играть на реальные деньги, при этом не пополнять депозит вообще!Для тех, кто впервые посещает онлайн казино, стоит пояснить, что игровые автоматы – это специальные устройства, помогающие зарабатывать деньги.
17RobertDepFZ
(03.07.2021 в 14:04)
https://vk.com/topic-174652338_47825692 Скачать эмулятор слот автоматов admiral https://vk.com/topic-174606218_47839615 Где онлайн можно играть в слот автоматы азартные игры бесплатно https://vk.com/topic-174425125_47845924 Руны везения в азартные игры https://vk.com/topic-174369526_47670806 Крейзи фрутс скачать игровые автоматы https://vk.com/topic-174606218_47839330 Адмирал х 1000 за регистрацию на счет Слоты предлагают таким гемблерам небывалое разнообразие видов развлечение, поскольку среди них встречаются: рулетка; классические слот-машины; «фруктовые» модели с пятью барабанами; современные автоматы со сложными правилами; различные карточные онлайн-игры.На сегодняшний день официальный сайт является платформой для размещения гаминаторов от таких разработчиков: Австрийского конгломерата Novomatic Group of Companies (создатель таких популярных слотов как Book of Maya, Dynasty Of Ming, Marco Polo и др.Игра на реальные деньги.Созданный в 2017 году виртуальный азартный клуб Aplay молниеносно завоевал аудиторию игроков.В обязательном порядке обратите обязательно пожалуйста на следующую надлежащую информацию, которая в обязательном порядке обязана быть указана в законном лицензионном онлайн казино: Это • № лицензии.
18JeroldHollaMH
(15.07.2021 в 8:22)
Your order looked suspiciously like fraud. https://capoeira.cafe/groups/human-growth-hormone-peptides-human-growth-hormone-zebrafish/ Human growth hormone peptides, human growth hormone zebrafish https://business-polza24.ru/2021/07/12/buy-injectable-hgh-online-australia-buy-injectable-hgh-with-credit-card/ Buy injectable hgh online australia, buy injectable hgh with credit card Research in animals has demonstrated a consistent effect of Tribulus terrestris on a wide range of measures of sexual function, though research in humans is limited to date ( 5 ).Unlike Stanozol , Winni-V lacks an altered C-17carbon configuration, making it one of the safest legal steroid alternatives on the market.Want to buy steroids online in europe?The ability to relieve joint pain (especially after working so hard in the gym or at your sport) is extremely beneficial and one of the primary reasons I would use this product over others.These have been shown to increase muscle growth by 258% in just 4 weeks!Side effects of Decaduro: Since the product includes natural ingredients, therefore the chances of potential side effects are low.Perfect for a cut and stage competition, but terrible for your health. http://xn--94b7bxcfb9av1bcv.xn--54b7fta0cc/2021/07/11/lgd-3303-vs-lgd-4033-lgd-3303-and-rad-140/ Lgd 3303 vs lgd 4033, lgd 3303 and rad 140 http://golfindonesia.biz/anabolic-steroids-prescription-australia-anabolic-steroids-and-elderly/ Anabolic steroids prescription australia, anabolic steroids and elderlyhttps://gasparillamedia.com/ligandrol-mk-2866-ligandrol-mk-2866/ Ligandrol mk 2866, ligandrol mk 2866https://universityofindia.online/groups/deca-410-sarms-side-effect/ Deca 410, sarms side effecthttps://koi4sale.com/lgd-4033-gw-stack-lgd-4033-yk11-stack/ Lgd 4033 gw stack, lgd 4033 yk11 stackhttp://xn--94b7bxcfb9av1bcv.xn--54b7fta0cc/2021/07/12/andarine-effet-andarine-effet-secondaire/ Andarine effet, andarine effet secondaire

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg