З А П О В Е Д

                                                                     

№   6 / 22.03.2016

                                       

 

НА  ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

 

 

        На основание чл. 112 от Закона за горите и чл.15 във връзка с чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и във връзка с одобрен График за сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

 

Да се проведе открит конкурс за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: «Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол».

 

 

 

  1. 1.                  Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: «Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол » :

 

 

 

 

 

 

 

  • Обект №1602 – стояща маса 1110 м.куб. на територията на  община Созопол и включва подотдели: 456 а; 460 б,г,л

Позиция/ обект

отдел и

категория

прогнозно

начална

обща цена

подотдел

количество

цена лв/м3

без

 

пл.куб.м

без ДДС

ДДС

 

 

едра

 

 № 1602

456 а

средна

 

460б, 460 г

дребна

 

460л

дърва

пл.м3 

1037

 

 

всичко

пл.м3 

1037

 

18925.25

 

 

  • Начална цена, НАД която не може да се прави предложение, плащането се извършва по категория дървесина за обект №1602:

-          за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад  - 18925,25 лв.

-          Цените са без начислен ДДС;

 

  • 3. Определям  срок за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугата:Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски территории и изсичане на подлеса, собственост  на Община Созопол в  Обект №1602, подотдели : 456а, 460б, 460г, 460л на територията на Общински горски територии - община Созопол - до 16.00 часа на 01.04.2016г.  в Общинско горско предприятие Созопол, гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 .

 

     4. Срок за изпълнение – Срок за изпълнение на дейностите – до 30.09.2016г. от датата на сключване на договора за съответния обект и срок за предаване на документацията – три работни дни след приключване на сечта и извоза на всеки подотдел.

 5. Кандидатите за изпълнители на предмета на настоящата процедура имат възможност да подадат оферта само за една или повече обособени позиции за изпълнители на предмета на настоящата процедура.

 

7. Кандидатите за извършване на услугата следва да внесат гаранция за участие в процедурата 5% от началната цена за обекта/ или:

  • за Обект №1602 – 946,26 / деветстотин четиридесет и шест лв. и 26 ст/ лева;

              Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника и се внася по сметка на Община Созопол:  IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00:, BIC IORTBGSF: ТБ „Инвестбанк АД, клон Созопол. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

              Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2,   в срок до 12.00 часа на 01.04.2016г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

 

   7. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

 

   8. Необходими документи за участие:

 

І. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 01.04.2016г. в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие

в/ копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или извлечение от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговски регистър

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта

ж/ Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е извършвал ползване от горите от ГТ и не е извършвало сеч и извоз до временен склад на дървесина от ГТ

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в ценовото си предложение цена по категории дървесина за куб.м.; Цената се посочва в български лева без ДДС

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

л/ Декларация за наетите на трудов договор при кандидата лица-дървосекачи /минимум трима/, притежаващи удостоверение за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони, копия от трудовите договори на въпросните лица, както и извлечение от НАП за регистрираните трудови договори на тези лица, копия от удостоверенията за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони за посочените лица;

м/ Декларация за притежание необходима техника за изпълнение на дейността, както следва:

  • o бензино- моторни триони – минимум 3 бр.;

н/ Доказателства за назначен лицензиран лесовъд;

о/ График добив по месеци и с обем м. куб.

ІІ.  Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т.І, в) - д) се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

ІІІ. Изискванията на т.І, г) и т.ІІ се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

     ІV. Документите по т.І, в) - й) се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

V. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 30 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

VІ. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Участникът трябва да посочи в офертата си цена по категории дървесина за куб.м. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

VІІ. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на преносителя се издава документ.

VІІІ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

 ІХ. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  Х. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект или обособена позиция

 ХІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за   отстраняване от участие в конкурса.

  ХІІ. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях  под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

   ХІII. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. Община Созопол не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.

 

9. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 09,00 часа на 04.04. 2016г. на Комисия, изрично назначена от Директора на ОГП Созопол за разглеждане и определяне на предложена оферта с най- ниска цена. При отварянето на пликовете с Оферти задължително следва да присъстват представители на кандидатите за извършване на услугата.

 

10. Час, дата  и място за провеждане на открития конкурс:

Конкурса ще се проведе в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 от 09.00 ч. на 04.04.2016г.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 09.00 часа на 07.04.2016г., с място за провеждане:в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на конкурса се провежда в следните случаи:

-когато няма подадени заявления за участие.

-когато има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.

 

11. Критериите за оценка на кандидатите са следните:

Офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на дейността « маркиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад с първоначално изсичане на подлеса» се оценяват и класират, по следния критерий:

           Предложена НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

 

12. С кандидата, определен за изпълнител ще бъде сключен договор възлагане на дейността « сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад».

 

13. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.14, ал.1 и чл.16, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП .

 

14. С настоящата заповед, на основание чл. 16 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, УТВЪРЖДАВАМ документацията  за участие в открития конкурс.

 

 

15. Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол

                              

 

Директор на

Общинско горско предприятие Созопол:

                                                                

 /Румен Илиев/

 

 

                                        

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 

         e-mail: ogp_sozopol@abv.bg

         web-site: http://www.sozopol.bg/

         Лице за контакт:

        Кристина Тодорова - Старши специалист “Лесничей”, 0550 22241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари1WillactiqueCY
(18.02.2017 в 15:14)
Compare Canadian Pharcharmy Online <a href=http://accutane.rxbill7.com/buy-acne.php>Buy Acne</a> Cheap Elocon Mometasone Overnight Shipping Internet Shop Overseas L Thyroxine <a href=http://zithromax.rxbill7.com/cost-of-zithromax.php>Cost Of Zithromax</a> Mejor Que Priligy Propecia Free 30 Day Trial <a href=http://zithromax.rx-cs17.com/zithromax-online-buy.php>Zithromax Online Buy</a> Viagra Farmacia Ricetta Cialis Senza Ricetta Forum <a href=http://nolvadex.inpills.com/nolvadex-where-to-buy.php>Nolvadex Where To Buy</a> My Pharmacy 365 Can You Order Valtrex Online <a href=http://strattera.inpills.com/cheap-strattera-and-viagra.php>Cheap Strattera And Viagra</a> Cialis 4cpr Riv Levitra Svizzera <a href=http://prozac.inpills.com/prozac-usa.php>Prozac Usa</a> Comprar Cialis Malaga Prescription Amoxicillin For Cats <a href=http://oc-35.com>prix propecia parapharmacie</a> Viagra Overnight Delivery Sexual Side Effects Amoxicillin <a href=http://prozac.rxbill7.com/prozac-online-cs.php>Prozac Online Cs</a> Cialis 20mg Ligne Legally Clobetasol In Australia <a href=http://xanaxr.com>Cheap Cialis</a> Tomar Viagra Medico On Line Pharmacy Viagra <a href=http://deantxi.com>generic cialis</a> Finasteride 5 Mg Generic Tablets Levitra En Ligne Canada <a href=http://drisdol.com>cialis</a> Where To Buy Hydrochlorothizide 25mg Cialis Pas Cher En Pharmacie <a href=http://zithromax.inpills.com/best-generic-zithromax.php>Best Generic Zithromax</a> Biaxin Viagra Preiswert Billig <a href=http://priligy.mdsmeds.com/priligy-in-usa.php>Priligy In Usa</a> Generic Viagra Sale In House Pharmacy Motilium General <a href=http://strattera.rx-cs17.com/strattera-buy-online.php>Strattera Buy Online</a> Viagra Generic Brand Acheter Finasteride 5 Mg <a href=http://priligy.rx-cs17.com/buy-cheap-usa.php>Buy Cheap Usa</a> Zithromax Lyme Zithromax 1 Dose <a href=http://dan5325.com>viagra</a> Zithromax Dosage Upper Respiratory Infection Ce Que Priligy Generique <a href=http://clomid.rx-cs17.com/buy-clomiphene-cheap.php>Buy Clomiphene Cheap</a> Cialis Y Levitra Espana Dapoxetina 2010 <a href=http://strattera.rx-cs17.com/buy-strattera-online-no-prescription.php>Buy Strattera Online No Prescription</a> Cialis Generico Preр с–р’в§o Propecia Nominal <a href=http://demalan.com>viagra</a> Discount Generic Isotretinoin Medicine In Internet Fedex Anchorage Need Acticin Tablets Quick Shipping <a href=http://strattera.rxbill7.com/generic-strattera.php>Generic Strattera</a> Cocaine Drug Screen Amoxicillin Pharmace Online <a href=http://nolvadex.mdsmeds.com/nolvadex-generic.php>Nolvadex Generic</a> Propecia Di Doping Cephalexin And Hcpcs <a href=http://antabuse.rxbill7.com/cheap-cheap-antabuse.php>Cheap Cheap Antabuse</a> Keflex During Pregnancy Cephalexin And Jurnal <a href=http://ysluk.com>cialis buy online</a> Vip Transactions Venta Cialis Levitra <a href=http://drugs2k.net>cialis</a> Finasteride Permanent Side Effects Propecia Discount Where To Buy Secure Ordering Hydrochlorothiazide Internet Medication Swansea <a href=http://lasix.rx-cs17.com/lasix-online-usa.php>Lasix Online Usa</a> Cialis Pharmacy Online Azithromycin 500mg Dosage For Chlamydia <a href=http://viagra.rx-cs17.com/cheap-viagra-100mg.php>Cheap Viagra 100mg</a> What Is Amoxicillin Prescribed For Buying Antibiotics On The Internet <a href=http://zithromax.inpills.com/buy-cheap-zithromax.php>Buy Cheap Zithromax</a> Can You Buy Keflex Over The Counter Buy Viagra With Paypal Account <a href=http://prozac.rx-cs17.com/prozac-online-pharmacy.php>Prozac Online Pharmacy</a> Amoxicillin And Breast Lumps Order Diflucan Online Canada <a href=http://zithromax.inpills.com/buy-zithromax-online-usa.php>Buy Zithromax Online Usa</a> Achat Viagra Canada Propecia 180 Day <a href=http://lasix.mdsmeds.com/lasix-generic.php>Lasix Generic</a> Kamagra Oral Jelly Directions Online Pharmacy No Prescription Needed <a href=http://strattera.rxbill7.com/get-cheap-strattera-online.php>Get Cheap Strattera Online</a> Acquistare Cialis Online Sicuro Viagro <a href=http://igf-lr3.com>cialis online</a> Cialis Pour Homme Comment Prendre Kamagra <a href=http://lasix.inpills.com>Buy Lasix</a> Amoxicillin Tongue Swelling Pictures Spain Buy Propecia <a href=http://cialis.rxbill7.com/tadalafil-online.php>Tadalafil Online</a> Where Can I Buy Viagra In Amoxicillin 200 Mg <a href=http://med84.com>viagra</a> Medication From Canada Gabapentin Overnight Delivery <a href=http://curerxshop.com>cialis</a> Peor Hora Para Tomar Propecia Propecia Veneno Sin <a href=http://amoxil.rxbill7.com/cheap-amoxil-250mg.php>Cheap Amoxil 250mg</a> Priligy De 30 Cialis Contrareembolso <a href=http://propecia.rx-cs17.com/finasteride-propecia.php>Finasteride Propecia</a> Clozaril Levitra Generic India <a href=http://ussmd.com>cialis</a> Keflex And Stomach Upset Prednisolone Nextday <a href=http://bondrug.com>cialis</a> Artane Kamagra Achat En Ligne <a href=http://call4ph.com>viagra</a> Levaquin Drugs In Usa C.O.D. Buy Propecia Finasteride 5mg <a href=http://bhdrugs.com>generic viagra</a> Orlistat Online Amoxicillin Works Bowel Bacteria <a href=http://drugsor.com>buy levitra professional online</a> Where Can I Buy Fedex Provera Cheap Cash On Delivery Isotretinoin 10mg <a href=http://shopcurerx.com>kamagra price thailand</a> accutane venta online Propecia Attrici <a href=http://fzlaka.com>Cheap Cialis</a> Kamagra Angebot Viagra Temps D'Action <a href=http://cytotec.mdsmeds.com/cytotec-dosage.php>Cytotec Dosage</a> Buy Kamagra 150mg Do You Need A Prescription For Propecia <a href=http://inderal.rx-cs17.com/order-inderal.php>Order Inderal</a> Discount Isotretinoin Best Buy No Prescription Needed Store Nebraska Achat Viagra Site Us En Ligne Canada <a href=http://zithromax.rxbill7.com/order-generic-zithromax.php>Order Generic Zithromax</a> Como Comprar Levitra Sin Receta Online Buy Propecia <a href=http://zithromax.rx-cs17.com/azithromycin-online.php>Azithromycin Online</a> Bentyl Dicyclomine Website No Prior Script
2MalcolmnumIC
(24.05.2019 в 12:35)
http://erectiledysfunctionpillsest.com erectile tissue in the nose <a href=http://erectiledysfunctionpillsest.com/>erectile dysfunction pills</a> erectile injections <a href="http://erectiledysfunctionpillsest.com/">erectile pills over the counter</a>
3EllblotKC
(11.10.2019 в 8:07)
Cialis Senza Ricetta Dove Viagra Cialis E <a href=http://cialusa.com>cialis 5mg</a> Priligy Costo In Farmacia

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg