О Б Я В А

 

 

        Във връзка с изпълнението на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и ускоряване на горскостопанските мероприятия на територията на горите собственост на Община Созопол и изпълнение на одобрения годишен план за ползване на дървесина обявяваме  на процедура по възлагане на добив по  реда и условията на  чл. 15 ÷ 24 от Наредбата,

        Община Созопол обявява Открит конкурс с предмет: възлагане на дейността „ Маркиране, сортиментиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол». по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, както следва:

        Обект №1702 – прогнозна стояща маса 1074м.куб. на територията на  община Созопол и вкл. подотдели 457г , 460о.

 

         Посочените по горе количества са посочени на основание на одобрен от Общински Съвет – гр. Созопол годишен план за ползване през 2017г.

 

 

 

 

 

 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg