Утвърдил: ......................................

   /Румен Илиев–

   Директор на Общинско горско предприятие- Созопол/

 

П Р О Т О К О Л

 

             За дейността на комисия, назначена със Заповед № 3 /16.01.2017 год., на Директора на Общинско горско предприятие Созопол за провеждане на открита процедура по възлагане на дейности чрез провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ: « Маркиране, сеч извоз и рампиране на дървесина на временен склад в горски територии на Общинско горско предприятие собственост  на Община Созопол» за Обект №1702

 

Днес, 16.01.2017 г., в град Созопол, комисия в състав:

 

Председател:  1. инж. Петър Кондов – Ръководител участък горско стопанство при ОГП Созопол;

       Членове:  2. Анастас Трифонов – горски стражар при ОГП Созопол;

                        3. Николай Найденов – горски стражар при ОГП Созопол;

                        4. Николинка Стаматова - счетоводител при ОГП Созопол;

                        5. Николай Чампаров -  Юрисконсулт при Общинско горско предприятие Созопол;

Резервни членове:

       1.Галина Георгиева – юрисконсулт   при Община Созопол;

       2.Атанас Стамболиев – горски стражар при ОГП Созопол;

 

се събра в заседателна зала на Общинско горско предприятие Созопол от 09,00 часа в изпълнение на Заповед №33 /29.12.2016 год., на Директора на Общинско горско предприятие Созопол за провеждане на открита процедура  по възлагане на дейности чрез провеждане на  ОТКРИТ КОНКУРС, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ: « Маркиране, сеч и извоз на дървесина на временен склад в  горски територии на Общинско горско предприятие, собственост  на Община Созопол» за Обект №1702

 

В 09:00 часа от деловодството на Общинско горско предприятие Созопол предадоха на Председателя на комисията списък с кандидатите и постъпилите оферти - 1 /една/ оферта.

 

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 16,00 часа на 13.01.2017 г, са постъпили следните оферти:

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

  1.  

„ВАСТРЕЯ” ЕООД

2

 

 

 

13.01.2017 г.

11:45

 

Всеки член на Комисията подписа декларация съгласно чл. 21, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на заседанието присъстваха следните легитимирани представители:

 

За „ВАСТРЕЯ ” ЕООД – Николай Величков Петров.

Комисията провери самоличността и представителната власт на присъстващия представител на участника и устaнови, че същия е упълномощен от управителя на фирмата

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертата на участника „ВАСТРЕЯ” ЕООД. Същата е в непрозрачен плик. След отваряне на плика комисията констатира, че офертата на участника съдържа всички документи съгласно чл.18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Комисията единодушно

 

                                                         Р Е Ш И:

ДОПУСКА до по-нататъшно участие в конкурса участника „ВАСТРЕЯ” ЕООД, а именно отваряне на плика с надпис “Предлагана цена”.

 

След отваряне на плика с надпис “Предлагана цена” се установи, че предложенията в него отговарят на предварително обявените от Възложителя критерии. Комисията единодушно

 

                                                         Р Е Ш И:

         ДОПУСКА до класиране участника „ВАСТРЕЯ” ЕООД.

 

           Участникът предлага цена за изпълнение на поръчката

                                                                                  

-маркиране в горски територии собственост на община Созопол    -  4210,08  лв.без ДДС

-сеч, извоз, рампиране в горски територии собственост на община Созопол – 19860.00 без ДДС    

 

 като предложената обща сума е в размер на 24 070,08 /двадесет и четири  хиляди и седемдесет  лева и  08 ст./ лева без ДДС и съгласно утвърдения от Възложителя критерий за оценка на предложенията – най-ниска предложена цена, комисията извърши крайно класиране, както следва :

 

І-во място: „ВАСТРЕЯ” ЕООД

 

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - Директора на общинско горско предприятие Созопол, за изпълнител на поръчката ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ: « Маркиране в горски  територии на общинско горско предприятие собственост  на Община Созопол» за Обект №1702 да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно:

„ВАСТРЕЯ” ЕООД

          Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол и предаването му на възложителя на 19.01.2017 год. за утвърждаване.

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

 

Председател:  1. инж. Петър Кондов –...................................

 

       Членове:  2. Анастас Трифонов - ....................................

 

                        3. Николай Найденов – ...........................................

 

                        4. Николинка Стаматова – .......................................

                        

                        5. Николай-Чампаров –..............................................

Коментари1Andie
(04.02.2017 в 10:58)
This is really a genrous effort to help people learn english at their door steps. Honeltsy speaking you folks are doing a hell lot of a job, all I can say at this point is keep up the good job. thanks
2Chamomile
(05.02.2017 в 7:36)
Your answer was just what I <a href="http://jxxdskv.com">neddee.</a> It's made my day!
3Randhil
(06.02.2017 в 17:45)
At last! Something clear I can unndrstade. Thanks! http://slblnqe.com [url=http://isfamrc.com]isfamrc[/url] [link=http://whfnyze.com]whfnyze[/link]
4Demelza
(07.02.2017 в 0:35)
I told my kids we'd play after I found what I <a href="http://fvpuwuqu.com">nedeed.</a> Damnit.
5Xaria
(09.02.2017 в 0:42)
Great arilcte, thank you again for writing. http://qapmnjuusmn.com [url=http://xqgrrzlcxo.com]xqgrrzlcxo[/url] [link=http://ylzxsxl.com]ylzxsxl[/link]

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg