З А П О В Е Д

 

 

11 / 02. 05. 201

НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

 

        На основание чл. 112 от Закона за горите , чл.15, във връзка с чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и във връзка с одобрен График за сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад.

 

ОТКРИВАМ

 

Открит конкурс за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: Маркиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол

 

  1. 1.       Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

      2. Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: Маркиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол:

  • Обект №1904 – прогнозна стояща маса 958 м.куб. пл. в землището на с. Индже войвода и включва подотдели: 53а, 54 д.

 

 

 

МАРКИРАНЕ И СОРТИМЕНТИРАНЕ

Позиция/ обект

отдел и

подотдел

категория

прогнозно

количество пл.куб.м

начална

цена лв/м3

без ДДС

обща

цена без

ДДС

 

53 а

54 д

 

едра

 

          152

 

 

 № 1904

 

средна

 

          117 

 

 

 

 

дребна

 

22

 

 

 

 

дърва

простр.м3 

1344

 

 

 

 

всичко

 пл.м3

958

 

3448,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЧ

ИЗВОЗ

 

 

 

 

Позиция/ обект

отдел и

подотдел

категория

прогнозно

количество пл.куб.м

начална

цена лв/м3

без ДДС

обща

цена без

ДДС

 

53 а

54 д

едра

 

152

 

 

 № 1904

 

средна

 

117

 

 

 

 

дребна

 

22

 

 

 

 

 

дърва

простр.м3 

667

 

 

 

 

всичко

 пл.м3

958

 

20118,00

 

б) Началната цена за обекта, НАД която не може да се прави ценово предложение, плащането се извършва по категория дървесина за обект 1904:

-          за маркиране, сортиментиране  -    3448,80 лв., 

-          за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад  -  20 118,00 лв.

-          Цените са без начислен ДДС;

 

  •        3. Определям  срок за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугата: Маркиране, сеч, извоз и рампиране на  дървесина на временен склад от горски територии, собственост  на Община Созопол в  Обект №1904, подотдели 53а, 54 д, на територията на Общински горски територии - община Созопол - до 16.00 часа на 10.05.2019г.  в Общинско горско предприятие Созопол, гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, бл.1, ет.2 .

 

     4. Срок за изпълнение – Срок за изпълнение на дейностите – до 31.12.2019 от датата на сключване на договора за съответния обект и срок за предаване на документацията – три работни дни след приключване на маркирането на всеки подотдел.

 5. Кандидатите за изпълнители на предмета на настоящият открит конкурс имат възможност да подадат оферта само за една или повече обособени позиции за изпълнители на предмета на настоящата процедура.

 

7. Кандидатите за извършване на услугата следва да внесат гаранция за участие в конкурса 5% от началната цена за обекта/ или:

за Обект №1904 – 1178.34 /хиляда сто седемдесет и осем  и 34 ст./ лева.;

              Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника и се внася по сметка на Община Созопол: IBAN BG 41CECB97903379962602 : BIC CECB BGSF:  „Централна кооперативна банка”  АД  клон Созопол. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

              Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2, ет.2  в срок до 12.00 часа на 10.05.2019г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

 

   7. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

 

   8. Необходими документи за участие:

 

І. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 10.05.2019г. в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 запечатан непрозрачен плик- „ Ценово предложение, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие

в/ копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или извлечение от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговски регистър

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта

ж/ Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е извършвал ползване от горите от ГТ и не е извършвало сеч и извоз до временен склад на дървесина от ГТ

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в ценовото си предложение цена по категории дървесина за куб.м.; Цената се посочва в български лева без ДДС

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

л/ Декларация за наетите на трудов договор при кандидата лица-дървосекачи /минимум трима/, притежаващи удостоверение за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони, копия от трудовите договори на въпросните лица, както и извлечение от НАП за регистрираните трудови договори на тези лица, копия от удостоверенията за правоспособност да извършват дърводобив в горите с моторни триони за посочените лица;

м/ Декларация за притежание необходима техника за изпълнение на дейността, както следва:

  • бензино- моторни триони – минимум 4 бр.;

н/ Доказателства за назначен лицензиран лесовъд;

о/ График за добив по месеци и с обем в плътни м. куб., съгласуван с Ръководител участък ГС в ОГП Созопол – неотменима част от договора за изпълнение.

       ІІ.  Когато кандидатът в открития конкурс  предвижда участие на подизпълнители, документите по т.І, в) - д) се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

ІІІ. Изискванията на т.І, г) и т.ІІ се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

     ІV. Документите по т.І, в) - й) се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

V. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 30 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на открития конкурс.

VІ. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис " Ценово предложение", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Участникът трябва да посочи в офертата си цена по категории дървесина за куб.м. Пликът " Ценово предложение" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

VІІ. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на преносителя се издава документ.

VІІІ. Възложителят не приема за участие в открития конкурс и връща на кандидатите ценовите предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

 ІХ. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в открития конкурс може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  Х. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект или обособена позиция

 ХІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за   отстраняване от участие в открития конкурс.

  ХІІ. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях  под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

   ХІII. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. Община Созопол не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.

 

9. Всички постъпили пликове с ценово предложение следва да бъдат представени в 09.00 часа на 13.05.2019г. на Комисия, изрично назначена от Директора на ОГП Созопол за разглеждане и определяне на икономически най-изгодната оферта. При отварянето на пликовете с Оферти задължително следва да присъстват представители на кандидатите за извършване на услугата.

 

10. Час, дата  и място за провеждане на открития конкурс:

Конкурса ще се проведе в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 от 09.00 ч. на 13.05.2019г.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 09.00 часа на 16.05.2019г., с място за провеждане: в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на конкурса се провежда в следните случаи:

-когато няма подадени заявления за участие.

-когато има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.

 

11. Критериите за оценка на кандидатите са следните:

Офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на дейността «маркиране и сортиментиране, сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад» се оценяват и класират, по следния критерий:

           Предложена НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

 

12. С кандидата, определен за изпълнител ще бъде сключен договор възлагане на дейността «маркиране , сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад».

 

13. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.14, ал.1 и чл.16, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП .

 

14. С настоящата заповед, на основание чл. 16 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, УТВЪРЖДАВАМ документацията  за участие в открития конкурс.

 

16. Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол

 

 

 

 

 

         Лице за контакт:

        Кристина Тодорова - Старши специалист “Лесничей”, 0550 22241

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2  

         e-mail: ogp_sozopol@abv.bg

         web-site: http://www.sozopol.bg/

       

    

 

                                        

 

Директор на

Общинско горско предприятие Созопол:

                                                                

 /Румен Илиев/

 

 

                                        

 

 

Коментари1latGZ
(03.02.2022 в 13:32)
Hi, this is Jeniffer. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y9o89xjy
2Pootly
(11.05.2022 в 23:51)
We have prepared a special offer for you. Take your 500$ https://tinyurl.com/y68lf9t6

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg