НОРМАТИВНА УРЕДБА

1. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

2. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗОПОЛ

3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕ В "ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СОЗОПОЛ"

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ГОРИ” ГР. СОЗОПОЛ

6. НАРЕДБА №1 ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

7. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

8. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

9. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

10. РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/ 2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Powered by Website.bg