З А П О В Е Д

                                                                     

№ 1 / 12.02.2016 г.

     

 

НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

 

 

        На основание чл. 112 от Закона за горите  чл.15, във връзка с чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и във връзка с одобрен График за сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

            Да се проведе открит конкурс за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: «Маркиране в горски територии, собственост  на Община Созопол».

 

 

  1. 1.                  Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

 

 

             2. Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: «Маркиране в горски територии, собственост  на Община Созопол» с три обособени позиции:

 

 

 

 

 

 

 

  • Обект № 1610
  • Позиция №1 Бургас – прогнозна стояща маса 4101 м.куб. – МАРКИРАНЕ

Позиция/ обект

отдел и

категория

прогнозно

начална

обща цена

подотдел

количество

цена лв/м3

без

 

пл.куб.м

без ДДС

ДДС

 Позиция №1 ОУ Бургас

383д

едра

 

625

383е

средна

 

1017

383ж

дребна

 

7

384д

дърва

простр.м3 

4458

384е

 

 

 

 

 

385г

 

 

 

 

 

386а

 

 

 

 

 

386в

 

 

 

 

 

389в

 

 

 

 

 

407а

 

 

 

 

 

 

всичко

пл.м3 

4101

 

10601.33

 

Общо стойност за обекта словом: десет хиляди шестотин и един  лева и 33 ст. без ДДС.

 

  •  Позиция №2 Ропотамо – прогнозна стояща маса 2130 м.куб. – МАРКИРАНЕ

Позиция/ обект

отдел и

категория

прогнозно

начална

обща цена

подотдел

количество

цена лв/м3

без

 

пл.куб.м

без ДДС

ДДС

 Позиция №2 ОУ Ропотамо

456а

едра

 

322

460б

средна

 

470

460г

дребна

 

2

460к

дърва

простр.м3 

2429

460л

 

 

 

460м

 

 

 

 

 

460о

 

 

 

 

 

 

всичко

пл.м3 

2130

 

5610.76

 

Общо стойност за обекта словом: пет хиляди шестотин и десет лева и 76 ст.  без ДДС.

 

 

 

 

 

  • Позиция №3 Индже войвода – прогнозна стояща маса 4806 м.куб. – МАРКИРАНЕ

Позиция/ обект

отдел и

категория

прогнозно

начална

обща цена

подотдел

количество

цена лв/м3

без

 

пл.куб.м

без ДДС

ДДС

 Позиция №3 ОУ Индже войвода

366г

едра

 

1077

366д

средна

 

841

371б

дребна

 

50

390д

дърва

простр.м3 

5160

390ж

 

 

 

 

 

391в

 

 

 

 

 

391е

 

 

 

 

 

392б

 

 

 

 

 

392в

 

 

 

 

 

392г

 

 

 

 

 

419б

 

 

 

 

 

 

всичко

пл.м3 

4806

 

13304.90

 

Общо стойност за обекта словом: тринадесет хиляди триста и четири лв и деведесет ст.  без ДДС.

б) Началната цена за обекта, НАД която не може да се прави предложение, плащането се извършва по категория дървесина за обект 1610:

-          за позиция №1    -   10601,33 лв., 

-          за позиция №2      - 5 610,76 лв.

-          за позиция №3      -  13304.90 лв.

-          Цените са без начислен ДДС;

 

- Изисква се маркиране, сортиментиране и изготвяне на документи съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ - Глава трета, Раздел втори.

- Маркиране на постепенно-котловинна сеч в издънкови гори за превръщане - Позиция №1в подотдели 383д,383е,383ж,384д,384е,385г,386а,386в,389в,407а

- Маркиране на пробирка в издънкови гори за превръщане - Позиция №2 в подотдели 456а,460б,460г,460к,460л,460м,460о;

- Маркиране на пробирка в издънкови гори за превръщане - Позиция №3 в подотдели 366г,366д,371б,390д,390ж,391в,391е,392б,392в,392г,419б.

 

 

  • 3. Определям  срок за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугата:Маркиране в горски територии, собственост  на Община Созопол в  Обект №1610, подотдели :
  • Позиция №1- 383д,383е,383ж,384д,384е,385г,386а,386в,389в,407а;
  • Позиция №2 - 456а,460б,460г,460к,460л,460м,460о,
  • Позиция №3 - 366г,366д,371б,390д,390ж,391в,391е,392б,392в,392г,419б

 на територията на Общински горски територии - община Созопол - до 16.00 часа на 22.02.2016г.  в Общинско горско предприятие Созопол, гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 .

 

 

     4. Срок за изпълнение – Срок за изпълнение на дейностите – до 30.07.2016 от датата на сключване на договора за съответния обект и срок за предаване на документацията – три работни дни след приключване на маркирането на всеки подотдел.

 5. Кандидатите за изпълнители на предмета на настоящата процедура имат възможност да подадат оферта само за една или повече обособени позиции за изпълнители на предмета на настоящата процедура.

 

7. Кандидатите за извършване на услугата следва да внесат гаранция за участие в процедурата 5% от началната цена за обекта/ или:

 

  • за Обект №1610 – 1 475,84 /хиляда четиристотин седемдесет и пет лв. и 84 ст./ лева;

              Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника и се внася по сметка на Община Созопол:  IBAN BG 66 IORT 7378 3311 1563 00:, BIC IORTBGSF: ТБ „Инвестбанк АД, клон Созопол. Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

              Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2,   в срок до 12.00 часа на 22.02.2016г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

 

 

   7. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

 

   8. Необходими документи за участие:

 

І. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 22.02.2016г. в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие

в/ копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или извлечение от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговски регистър

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта

ж/ Доказателства за търговска репутация или Декларация, че кандидата не е извършвал ползване от горите от ГТ и не е извършвало сеч и извоз до временен склад на дървесина от ГТ

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в ценовото си предложение цена по категории дървесина за куб.м.; Цената се посочва в български лева без ДДС

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

л/ Декларация за наетите на трудов договор при кандидата лица, както и извлечение от НАП за регистрираните трудови договори на тези лица.

м/ Декларация за притежание необходима техника за изпълнение на дейността.

н/ Доказателства за назначен лицензиран лесовъд;

 

ІІ.  Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т.І, в) - д) се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

 

ІІІ. Изискванията на т.І, г) и т.ІІ се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

 

     ІV. Документите по т.І, в) - й) се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

 

V. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 30 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

 

VІ. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Участникът трябва да посочи в офертата си цена по категории дървесина за куб.м. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

VІІ. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на преносителя се издава документ.

 

VІІІ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

 

 ІХ. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

 

  Х. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект или обособена позиция

 

 ХІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за   отстраняване от участие в конкурса.

 

  ХІІ. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях  под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

 

   ХІII. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. Община Созопол не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.

 

9. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 09,00 часа на 23.02. 2016 г. на Комисия, изрично назначена от Директора на ОГП Созопол за разглеждане и определяне на предложена оферта с най- ниска цена. При отварянето на пликовете с Оферти задължително следва да присъстват представители на кандидатите за извършване на услугата.

 

10. Час, дата  и място за провеждане на открития конкурс:

Конкурса ще се проведе в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 от 09.00 ч. на 23.02.2016 г.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 09.00 часа на 26.02.2016 г., с място за провеждане: в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на конкурса се провежда в следните случаи:

-когато няма подадени заявления за участие.

-когато има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.

 

11. Критериите за оценка на кандидатите са следните:

Офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на дейността «Маркиране в горски територии, собственост  на Община Созопол се оценяват и класират по следния критерий - най-ниска цена.

12. С кандидата, определен за изпълнител ще бъде сключен договор възлагане на дейността «Маркиране в горски територии, собственост  на Община Созопол ».

 

13. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.14, ал.1 и чл.16, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП .

 

14. С настоящата заповед, на основание чл. 16 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, УТВЪРЖДАВАМ документацията  за участие в открития конкурс.

 

15. Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол

 

                                

Директор на

Общинско горско предприятие Созопол:/п/

                                                                

 /Румен Илиев/                                        

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 

         e-mail: ogp_sozopol@abv.bg

         web-site: http://www.sozopol.bg/

         Лице за контакт:

        Кристина Тодорова - Старши специалист “Лесничей”, 0550 22241

                                       

 

 

 

Коментари1Jera
(05.10.2016 в 21:50)
Going to put this artilce to good use now.
2Denver
(06.10.2016 в 23:04)
That's a smart way of <a href="http://grgrwab.com">thnnikig</a> about it.
3Jannika
(11.10.2016 в 20:11)
If my problem was a Death Star, this article is a photon toporde. http://gmzwwoabr.com [url=http://ndgzborxul.com]ndgzborxul[/url] [link=http://nlmzqrq.com]nlmzqrq[/link]
4Latricia
(12.10.2016 в 0:26)
Gee whiz, and I <a href="http://jjbesjwsy.com">thghuot</a> this would be hard to find out.
5Lucky
(12.10.2016 в 6:33)
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stiugglrng http://znsbtfoym.com [url=http://qxbgtmnt.com]qxbgtmnt[/url] [link=http://momxnccwgr.com]momxnccwgr[/link]
6Cash
(04.02.2017 в 11:06)
Sort made known you learn with the iniontten of VMWare is by extremely near no real meormy I be inflicted with what I would consider to pocket place a sweet habitual Vista 64-piece logic with the intention of is only a pig next to VMWare Fusion (host is 2.8GHz Macbook Pro with 4GB stuff) keep pro there is extremely near no real meormy go consumed. But my VM is release getting virtual (CD-ROM) meormy, with the intention of would produce reasons pro the normal hit.
7Emmly
(05.02.2017 в 7:36)
I love these <a href="http://kmooacg.com">arcielts.</a> How many words can a wordsmith smith?
8Winter
(06.02.2017 в 17:45)
It's wornfdeul to have you on our side, haha! http://rbdidckb.com [url=http://mwszpc.com]mwszpc[/url] [link=http://zqhndowny.com]zqhndowny[/link]
9Suevonne
(07.02.2017 в 0:35)
There is a critical shortage of <a href="http://ejbiswdl.com">inamtofrive</a> articles like this.
10Demelza
(09.02.2017 в 0:42)
That's a smart answer to a tricky qusiteon http://fxjrau.com [url=http://ednxeerqpji.com]ednxeerqpji[/url] [link=http://twskudij.com]twskudij[/link]

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg