З А П О В Е Д

                                                   

                                                    № 5  /20 .01.2017г.

 

                         

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

 

 

 

 

        На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 16.01.2017г.,  на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия : « Маркиране, сеч извоз и рампиране на дървесина на временен склад в горски територии на Общинско горско предприятие, собственост  на Община Созопол» за Обект №1702, в подотдели  – : 457д, 460о-  обявен със Заповед № 33 / 29.12.2016г.

                                       

 

 

 

 

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

  1.  

" ВАСТРЕЯ" ЕООД

1

13.01.2017 г.

11:45

 

 

 

 

  След  успешно проведен открит конкурс

 

 

 

 

 

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за  Обект №1702, в подотдели 457д, 460о-   проведен на 16.01.2017 год. както следва:

 

На първо място:

 

               „ ВАСТРЕЯ” ЕООД, с ЕИК 203550161, с адрес: гр. София, община „Столична”, кв. „ Слатина” ул. "Лидице" № 7-9, ап. 6  представлявано от Васил Николаев Петров, с предлагана цена за изпълнение на услугата:

                                                                                    

-за позиция 1- маркиране    -   4210.08 лв.без ДДС

- за позиция 2- сеч                -   19860.00 лв без ДДС

 

 

с обща цена в размер на 24070,08 / двадесет и четири хиляди и седемдесет лв. и 08  ст. / лева без ДДС,

            

 

 Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата « Маркиране, сеч извоз и рампиране на дървесина на временен склад     в горски територии на Общинско горско предприятие, собственост  на Община Созопол» за Обект №1702, в подотдели: 457д, 460 о

           

 

 

фирма  „ ВАСТРЕЯ” ЕООД .

          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

 

 

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1702,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /инж. Р.Илиев/

 

 

Коментари1Kaydi
(04.02.2017 в 11:15)
What a croc of shit. So what? Trump can't (or won't) even use the word &qtu&;faketquoo; talking about the LFBC. Hannity "didn't want to bring it up". This whole scam, along with the SS# is a death nil for this creep if only credible media would have rational conversations about it and demand answers. Instead, we have this which will go fucking nowhere. Romney has no balls on any of this, and in about 3 weeks you'll never hear another word.

Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg