З А П О В Е Д

                                                   

                                                                                                                                 № 15  /09 .05.2017г.

 

                         

за класиране на участниците и определяне на изпълнител

 

  •         На основание чл.23, ал.1 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” и отразени резултати в Протокол № 1 на Комисията от 19.08.2016г.,  на Възложителя за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за определяне на изпълнител по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” / обн.ДВ бр.96 /06.12.2011г./ и възлагане на следните дейности в общинска горска територия :  “Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1704, в подотдели   457д, 460 о, в землището на с. Индже войвода общ. Созопол, обявен със Заповед № 13 / 21.04.2017г.

                                       

 

 

УСТАНОВИХ, ЧЕ :

 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферти  по ред на депозиране на документите за участие, както следва :

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

  1.  

ЕТ "БОЗУКИ – Божидар Мирчев"

50

02.05.2017 г.

15:30

   

 

След успешно проведен конкурс, 

 

 

 

 

I.ОБЯВЯВАМ:

 

 

   Класиране на участниците в ОТКРИТ КОНКУРС за   Обект №1704, в подотдели  : 457 д, 460 о  –  в землището на с Индже войвода,  общ. Созопол, проведен на 03.05.2017 год. както следва:

 

 

 

 

На първо място:

 

              ЕТ „ Бозуки – Божидар Мирчев”, с ЕИК 812169763, с адрес: с. Свобода, общ. Камено, обл. Бургас,  представлявано от Божидар Георгиев Мирчев , с предлагана цена за изпълнение на услугата:

                                                                                    

-за сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса     -  24 980.25 лв.без ДДС

 

с обща цена в размер на 24 980.25 / двадесет и четири хиляди  деветстотин и осемдесет лв и 25 ст. / лева без ДДС,

            

 

 Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от явния търг,

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

       За спечелил открития конкурс за услугата « Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1603, в подотдели  –  457 д, 460 о, в землището на с. Индже войвода общ. Созопол  - фирма  ЕТ „ Бозуки – Божидар Мирчев” . 

          

            Нареждам, на основание чл. 35, ал.3, т.2  от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г. в 7 /седем/ дневен срок, след издаването на настоящата заповед, да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд - Бургас.

 

              На основание чл.60, ал.1 от АПК и чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г.

 

 

                                     РАЗПОРЕЖДАМ

 

    ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД

 

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване от участника по реда на чл.60,ал.4 от АПК чрез Кмета на Община Созопол пред  Административен съд - Бургас в тридневен срок от съобщението му.

 

     На основание чл.34, ал.1 и ал.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях” /Обн.ДВ бр.96/06.12.2012г., заповедта подлежи на обжалване от участниците в открития конкурс за обекта по реда на чл.81 и сл. от гл.VI на АПК в 14 - дневен срок от съобщението по реда на чл.145 и сл. от гл.X на АПК пред  Административен съд - Бургас.

 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на фирмите участвали в открития конкурс за Обект 1704,  счетоводител и директор на Общинско горско предприятие Созопол, по реда на чл.61 от АПК и  да се публикува на интернет страницата на Община Созопол.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ОГП СОЗОПОЛ:

                                                          /инж.Румен Илиев/

 

 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg