З А П О В Е Д

                                                                     

№ 23  / 26.05.2017г.

                                      

    

 

 НА ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 СОЗОПОЛ

 

 

 

 

 

        На основание чл. 112 от Закона за горите  чл.15, във връзка с чл. 10, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС №316 от 24.11.2011г. /обн. ДВ бр. 96 от 06.12.2011г./ и във връзка с одобрен График за сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 

 

Да се проведе открит конкурс за определяне на изпълнител по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет: "Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”.

.

 

 

 

  1. 1.                  Вид на процедурата: Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

Обект на конкурса - осъществяване на услуги с предмет на изпълнение: «Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”, с  обособени позиции:

 

  • Обект № П-1706

№ по ред

Наименование  на СМР

Мярка

Прогнозно количество

Начална цена лв/мярка

Стойност

1

2

3

4

5

6

1.

Изкоп  в земни почви -машинно

куб.м.

460

2.

Пробутване на земни почви

куб.м.

10400

3.

Осветляване на пътя

л.м. 

730

4.

Полагане тръба бетонна Ø 800/1000

бр.

4

5.

Превоз на машина

км

60

 

Общо

 

 

 

16655.50

 

 

  • Начална цена, НАД която не може да се прави предложение,  за обект № П- 1706

 

  • За Обект –№ П-1706 –16655,50 лв / шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и пет лв. и 50 ст./, без включен ДДС.                                            -

-          Цените са без начислен ДДС;

 

  • 3. Определям  срок за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугата: «Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол” в  Обект № П-1706,  на територията на Общински горски територии - община Созопол - до 16.00 часа на 06.06.2017г.  в Общинско горско предприятие Созопол, гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 .

 

     4. Срок за изпълнение – Срок за изпълнение на дейностите – до 60 календарни дни от датата на сключване на договора.

 5. Кандидатите за изпълнители на предмета на настоящата процедура имат възможност да подадат оферта само за една или повече обособени позиции за изпълнители на предмета на настоящата процедура.

 

6. Кандидатите за извършване на услугата следва да внесат гаранция за участие в процедурата 5% от началната цена за обекта/ или:

  • за Обект № П-1706 – 832.78 / осемстотин тридесет и два  лв. и 78 ст/ лева;

              Гаранцията се представя в парична сума или банкова гаранция, по избор на участника и се внася по сметка на Община Созопол: IBAN BG 75SOMB91303361521300 : BIC SOMBBGSF:  „Общинска Банка”  АД, клон Созопол.     Банковата гаранция следва да бъде издадена от банка, намираща се на територията на Република България. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да съвпада със срока на валидност на офертата.

              Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на срока за подаване на предложенията за участие.

              При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката за която се участва.

              Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в Община Созопол, пл. „Хан Крум” №2,   в срок до 12.00 часа на 06.06.2017г.

              Цена на документацията – 30.00 лева без ДДС.

 

   7. Кандидатите или подизпълнителите им за изпълнение на услугите следва да бъдат Лицензирани в ИАГ София за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата процедура - съгласно чл.241 от ЗГ или съгласно §35, ал.8 от ЗГ.

 

   8. Необходими документи за участие:

 

І. За да бъдат допуснати до участие в конкурса, кандидатите трябва да депозират в срок- до 16.00 часа на 06.06.2017г. в Общинско горско предприятие Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

а/ Заявление по Образец

б/ Банково бордеро или вносна бележка, или касов ордер за закупена документация - оригинал  или заверено от кандидата копие

в/ копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията или извлечение от интернет страницата на Агенцията по вписванията – Търговски регистър

г/ декларация, че кандидатът:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация;

- не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с директора на ДП и на съответното ТП, съответно с директора на УОГС или с ръководителя на съответната общинска горска структура по чл. 181, ал. 1 ЗГ;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, а когато възложител в процедурата е община, че кандидатът няма парични задължения и към съответната община, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

д/ удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.241 или съгласно §35, ал.8 от ЗГ за съответната дейност, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП;

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта 

з/ документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

и/ плик „Предлагана цена”. Участникът трябва да посочи в ценовото си предложение цена по категории ; Цената се посочва в български лева без ДДС

й/ Списък на документите в офертата.

к/ Когато кандидат е представил копия от документите, следва да ги е заверил вярно с оригинала, като при поискване представя оригиналите за сравнение.

л/ Декларация за наетите на трудов договор при кандидата лица, копия от трудовите договори на въпросните лица, както и извлечение от НАП за регистрираните трудови договори на тези лица, копия от удостоверенията за правоспособност;

м/ Декларация за притежание необходима техника за изпълнение на дейността, както следва: 1 Изпълнението на поръчката включва дейности подробно описани в Приложение №1 – Техническа спесификация и КСС.

2. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да има на разположение:

     2.1. Минимални изисквания за необходима техника, както следва:

– товарен автомобил – самосвал – 2 броя;

– комбиниран багер - 6тона - 1брой;

– челен товарач с кофа 4+1 - 1 брой;

– верижен булдозер –  1 брой;

– валяк - 1 брой;

Доказателства, че разполага с необходима техника за изпълнение на поръчката:

– Документи или заверено извлечение от счетоводните книги на сметка 204 за ДМА при собствена техника, договори за покупко – продажба или друг документ, доказващ, че техниката е собствена;

– Копия от договори за наем. Наетата механизирана техника следва да бъде регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и чл. 2 от Наредба № 7 от 23.03.2010г. за реда и условията за регистрация на земеделската техника, горската техника и машини за земни работи

– За механизирата техника се представят копия от свидетелствата за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и чл. 2 от Наредба № 7 от 23.03.2010г. за реда и условията за регистрация на земеделската техника, горската техника и машини за земни работи, издадена от МЗХ.

2.2. Минимални изисквания за необходимите работници, както следва:

– пътни работници – 4;

– машинист/водач на товарен автомобил – самосвал – 2;

– машинист/водач на верижен булдозер или валяк – 1;

– машинист/водач на челен товарач или на комбиниран багер – 1;

Списък на лицата, които ще участват в изпълнение на поръчката.

– Доказателства, че разполага с необходимите работници за изпълнение на поръчката.

– Документ за правоспособност на лицата, които ще извършват операциите с механизираната техника.

– Свидетелство за управление на МПС /СУМПС/ за съответната категория – за лицата

е/ списък на Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и дейностите, които те ще извършват, или Декларация, че кандидата няма да използва подизпълнители за обекта.

 

ІІ.  Когато кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т.І, в) - д) се прилагат в офертата и за съответните подизпълнители.

ІІІ. Изискванията на т.І, г) и т.ІІ се отнасят за управителите и членове на управителните органи на кандидата.

     ІV. Документите по т.І, в) - й) се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

V. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на кандидата, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Срока на валидност на офертата следва да бъде не по кратък от 30 календарни дни от насрочената първа дата за провеждане на процедурата.

VІ. В плика по т.І се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта. Участникът трябва да посочи в офертата си цена по категории дървесина за куб.м. Пликът "Предлагана цена" съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на кандидата.

VІІ. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на преносителя се издава документ.

VІІІ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

 ІХ. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

  Х. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект или обособена позиция

 ХІ. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за   отстраняване от участие в конкурса.

  ХІІ. Когато кандидатът за участие в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях  под текст “вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

   ХІII. Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на кандидатите. Община Созопол не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на кандидатите.

 

9. Всички постъпили пликове с Оферти следва да бъдат представени в 09,00 часа на 07.06. 2017г. на Комисия, изрично назначена от Директора на ОГП Созопол за разглеждане и определяне на предложена оферта с най- ниска цена. При отварянето на пликовете с Оферти задължително следва да присъстват представители на кандидатите за извършване на услугата.

 

10. Час, дата  и място за провеждане на открития конкурс:

Конкурса ще се проведе в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 от 09.00 ч. на 07.06.2017г.

Определям Втора дата за провеждане на Открития конкурс  - 10.00 часа на 12.06.2017г., с място за провеждане: в сградата на „Общинско горско предприятие Созопол“, адрес: Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2.

ЗАБЕЛЕЖКА: Повторна дата на конкурса се провежда в следните случаи:

-когато няма подадени заявления за участие.

-когато има подадени заявления, но няма допуснат кандидат.

 

11. Критериите за оценка на кандидатите са следните:

Офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на дейността «Ремонт, почистване и осветляване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017г. на територията на „Общинско горско предприятие Созопол » се оценяват и класират, по следния критерий:

           Предложена НАЙ-НИСКА ЦЕНА.

 

12. С кандидата, определен за изпълнител ще бъде сключен договор възлагане на дейността.

 

13. Настоящата информация да бъде публикувана и обявена съгласно изискванията на чл.14, ал.1 и чл.16, ал.6 от НУРВИДГТДОСПДНГП .

 

14. С настоящата заповед, на основание чл. 16 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, УТВЪРЖДАВАМ документацията  за участие в открития конкурс.

 

15. Кандидатите желаещи да участват в конкурса, могат да получават допълнителна информация в работно време на адреса на Общинско горско предприятие Созопол                          

 

 

 

 

 

Директор на

Общинско горско предприятие Созопол:

                                                                

 / инж.Румен Илиев/

 

                                        

Адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море” №1, ет.2 

         e-mail: ogp_sozopol@abv.bg

         web-site: http://www.sozopol.bg/

         Лице за контакт:

        Кристина Тодорова - Старши специалист “Лесничей”, 0550 22241

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg