Утвърдил: ......................................

   / инж. Румен Илиев

   Директор на Общинско горско предприятие- Созопол/

 

П Р О Т О К О Л

 

             За дейността на комисия, назначена със Заповед № 24 /06.06.2017 год., на Директора на Общинско горско предприятие Созопол за провеждане на открита процедура по възлагане на дейности чрез провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ: Сеч, извоз и рампиране на дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1705

 

Днес, 06.06.2017 г., в град Созопол, комисия в състав:

 

Председател:  1. инж. Петър Кондов – Ръководител участък горско стопанство при ОГП Созопол;

       Членове:  2. Анастас Трифонов – горски стражар при ОГП Созопол;

                        3. Николай Найденов – горски стражар при ОГП Созопол;

                        4. Елена Димитрова - счетоводител при ОГП Созопол;

                        5. Николай Чампаров -  Юрисконсулт при Общинско горско предприятие Созопол;

Резервни членове:

       1.Галина Георгиева – юрисконсулт   при Община Созопол;

       2.Атанас Стамболиев – горски стражар при ОГП Созопол;

 

се събра в заседателна зала на Общинско горско предприятие Созопол от 09,00 часа в изпълнение на Заповед № 22 /23.05.2017 год., на Директора на Общинско горско предприятие Созопол за провеждане на открита процедура  по възлагане на дейности чрез провеждане на  ОТКРИТ КОНКУРС, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ: «Сеч, извоз и рампиране на  дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1705

 

В 09:00 часа от деловодството на Общинско горско предприятие Созопол предадоха на Председателя на комисията списък с кандидатите и постъпилите оферти - 1 /една/ оферта.

 

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 16,00 часа на 05.06.2017 г, са постъпили следните оферти:

 

№ по ред

Име на кандидата

Входящ № на офертата

Дата на подаване на офертата

Час на подаване на офертата

1

  "Бургос Трейдинг 2” –ЕООД

61

05.06.2017г.

15:30

 

Всеки член на Комисията подписа декларация съгласно чл. 21, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, на заседанието присъстваха следните легитимирани представители:

 

За  „ БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД  – .

 

Комисията провери самоличността и представителната власт на присъстващите представители на участниците.

 

На основание чл.22, ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Комисията единодушно

 

                                                         Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА до по-нататъшно участие в конкурса участник №1   „БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” – ЕООД, а именно отваряне на плика с надпис “Предлагана цена”, като същия участва за Обект – 1705 на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”, подотдели: 451г, д, м, о, 457 е, 460 м

 

 

 

 

След отваряне на плика с надпис “Предлагана цена” се установи, че предложенията в него отговарят на предварително обявените от Възложителя критерии. Комисията единодушно

 

 

 

                                                         Р Е Ш И:

        

         ДОПУСКА до класиране участник  №1 „БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД .

        

 

 

           Участник №1 „БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2 ” ЕООД  предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на

 

За Обект –1705 на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”, подотдели: : 451г, д, м, о, 457 е, 460 м

 

 

   - 24 508.75 /двадесет и четири хиляди петстотин и осем  лв. и 75 ст.  / лева без ДДС.

 

 

 и съгласно утвърдения от Възложителя критерий за оценка на предложенията – най-ниска предложена цена, комисията извърши крайно класиране, както следва :

 

-За Обект – 1705 на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”, отдели:  451г, д, м, о, 457 е, 460 м    

 

           І-во място:  „БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2 ”  ЕООД

 

           Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - за изпълнител на поръчката ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ: „ Сеч, извоз и рампиране на  дървесина на временен склад и изсичане на подлеса от горски територии, собственост  на Община Созопол» за Обект №1705 

 

 За  Обект – 1705 на територията на „Общинско горско предприятие Созопол”, отдели:    451г, д, м, о, 457 е, 460 м    

  

      

 

 

   да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно:

 

 

                                    „ БУРГОС ТРЕЙДИНГ 2” ЕООД

 

 

          Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол и предаването му на възложителя на 09.06.2017 год. за утвърждаване.

 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

 

 

 

Председател:  1. инж. Петър Кондов –   ...................................

 

       Членове:  2. Анастас Трифонов   -    ...................................

 

                        3. Николай Найденов –     ...................................

 

                        4. Елена Димитрова – ..................................

                        

                        5. Николай-Чампаров –       .................................

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg