З А П О В Е Д

№ 6

гр. Созопол, 28.01.2020 г.

 

 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 предложение първо от Закон за горите, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата) и във връзка с одобрен график за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на "ОГП Созопол”

 

О Т К Р И В А М:

Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост в териториалния обхват на "ОГП Созопол

 при следните условия:

 

1. Възложител: „Общинско горско предприятие Созопол”, с адрес: гр. Созопол, общ. Созопол, ул. „Черно море” № 1, ет. 2 тел. 0550/22241, 0887/555-532; ел. адрес: ogp_sozopol@abv.bg,  лице за контакти: зам. директор на "ОГП Созопол”.

2. Вид процедура: ОТКРИТ КОНКУРС.

3. Предмет на процедурата: „Маркиране и извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл. 6 – чл. 20 от Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от обект  2022 от КЛФ - 2020 г., от горски територии – общинска собственост, в териториалния обхват на дейност на "ОГП Созопол”, от отдели и подотдели, съгласно техническото задание и технологичният план”, при следните условия:

 

обект №/отдел; подотдел/

дв

Сортименти

см.

Количество м3

Ед. цена м3

Начална цена на обекта, лв.

 без ДДС

Гаранция за участие лв.

Срок за сеч и извоз

Краен срок на договора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обект 2022

отдел.под.

375: „д”; 376: „в”, „г”, „д”;

378: „г”;

389: „г”;

403: „е”;

408: „б”;

409: „а”, „б”, „е”;

410: „е”;

411: „ж”;

дб

Дърва за огрев

446.00

24, 60

59 359, 80

1 780, 80

31.12.2020 г.

31.12.2020 г.

цр

170.00

24, 60

бл

1 335.00

24, 60

други

412.00

24, 60

зд

50.00

24, 60

Общо за обекта

 

 

2 413.00

24, 60

 

За окачествяване на дървесината се прилага  Български държавен стандарт

 

 

 

 

 

 

Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

 

ОБЕКТ №

ОТДЕЛ/

ПОДОТДЕЛ

ТРИМЕСЕЧИЯ

ОБЩО

 

 

I

II

III

IV

 

2022

375: „д”; 376: „в”, „г”, „д”; 378: „г”; 389: „г”;

403: „е”; 408: „б”;

409: „а”, „б”, „е”;

410: „е”; 411: „ж”;

63

800

800

750

2 413

 

 

  4. Определената гаранция за участие (3 на сто от началната стойност на обекта, представя се единствено под формата на парична сума) в конкурса е вносима по банковата сметка на Община Созопол, адрес: Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, IBAN BG 41 CECB 97903379962602, BIC: CECBBGSF: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”, клон Созопол, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа, с краен срок, в който сумата следва да е постъпила по сметката на Общината - 16.00 часа на 12.02.2020 г.

   5. Оглед на сортиментите/обектите може да се извърши всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа, с краен срок - до 16.00 часа на 12.02.2020 г.,  в присъствието на представител на "ОГП Созопол”. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.

   6. Всеки кандидат може да подава само една оферта за един, за всички или за повече от един обект от предмета на открития конкурс.

   7. Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на отварянето им, през който участниците са обвързани с посочените в тях условия. Възложителят може да изиска от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

8. Конкурсните документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на предприятието http://ogpsozopol.com/58929, без заплащане или да се закупят от счетоводния отдел на "ОГП Созопол”, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч., с краен срок за закупуване до 16.00 ч. на 12.02.2020 г. Цената на документацията е 20,00 (двадесет лв.) лв., без ДДС и може да се заплати по банковата сметка на Община Созопол, адрес: Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, IBAN BG 54 CECB 97908479962602, BIC: CECBBGSF: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”, клон Созопол.

    9. Кандидатите следва да депозират офертата си (лично или чрез упълномощен представител, който да разполага с пълномощно в момента на подаване на офертата в деловодството на предприятието)  в запечатан непрозрачен плик в деловодството на "ОГП Созопол”, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч., с краен срок до 16.00 ч. на 12.02.2020 г., като се използват образците изготвени в условията към документацията.  

10. Място за изпълнение на поръчката: в горски територии - общинска собственост в териториалния обхват на дейност на "ОГП Созопол”, в обект 2022  от отдели и подотдели съгласно техническото задание за съответния обект и технологичният план, съгласно чл. 53 от Наредба чл. 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите.

11. Технически изисквания: Кандидатът трябва да притежава и да отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността по ползване на дървесината, които са определени от Възложителя и са посочени в „Условията за провеждане на открития конкурс и възлагане изпълнението на дейностите за услугата”, където са указани начина и реда, чрез които кандидатът трябва да докаже, че притежава тези качества.

12. Условия за допускане на кандидатите в открития конкурс: Право да участват в процедурата имат юридически  лица, вписани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ, за които не са налице обстоятелствата по чл.18 ал.1 т.3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

            13. При провеждане на открития конкурс  всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен представител, след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания, когато е приложимо.

            14. Кандидатите за участие следва да отговарят на следните условия:

      14.1. Да са търговци, по смисъла на ТЗ.

            14.2. Кандидатът да не е:

        -  осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран, за престъпление по чл. 194-217, 219-260, 301-307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

        -  обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

        -  в производство по ликвидация или се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

  - свързано лице по смисъла на § 1, т.15 от допълнителната разпоредба на ЗПКОНПИ с директора  на ОГП;

 - сключил договор с лице по чл. 68 на ЗПКОНПИ;

  - лишен от право да упражнява търговска дейност;

  - да няма парични задължения към държавата и общината/"ОГП Созопол”, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

14.3. Обстоятелствата по т. 14.2, т. 1, 4 и 6 се отнасят и за управителите или за лицата, които представляват съответният кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидата е регистриран, които ги доказват с декларации по образец, приложени към документацията.

14.4. Кандидатите да са вписани в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл. 235, чл. 241 и сл. от ЗГ за дейността маркиране и добив на дървесина.

14.5. Член на управителният орган на кандидата или физическо лице, с което кандидата има сключен трудов договор трябва да е вписан в регистъра за упражняване на лесовъдска практика за дейността планиране и организация на добива на дървесина.

15. За да бъдат допуснати до участие в открития конкурс, кандидатите трябва да представят (да разполагат) оферта, придружена от следните документи:

1. Заявление за участие (по образец);

2.Документ за закупена документация, с изключение на случаите, когато документацията е изтеглена от сайта на предприятието;

3. Декларация № 1 по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата (по образец) и за подизпълнителите, в случаите, когато такива ще се използват от участника;

  4. Декларация № 2 за съгласие за обработка на личните данни (по образец) ;

5. Плик „Ценово предложение” - за всеки отделен обект, за който се участва (образец);

 

Документите от т. 6 до т. 10, доказващи съответните обстоятелства, се предоставят от участника определен за изпълнител, преди подписване на договора.

6. Удостоверение за регистрация на физическото лице в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска практика за съответната дейност;

7. Удостоверение за регистрация на кандидата-търговец за вписване в публичния регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ за съответната дейност;

8. Заверени от кандидата копия от минимум 1 трудов договор с нает работник на длъжност „дървосекач”, копие от справка от Националната агенция по приходите, удостоверяваща, че към момента с лицата не са прекратени трудовите правоотношения. На работниците „дървосекач” се представя и копие от удостоверение за правоспособност за работа с моторен трион (валидно 10 г. от датата на издаване).

9. Заверени от кандидата копия от документи (фактура или заверен балансов отчет с фигуриращи активи), удостоверяващи че разполага с минимум 1 бр. моторен трион; В случай, че техниката е закупена на лизинг, то кандидата следва да представи договор и съответните платени вноски по него.

10. Справка за регистриран в НАП  трудов  договор с физическо лице по т. 6, ако същото не е член на управителния орган на кандидата;

        Документите се представят в оригинал (тези които представляват образец към документацията), или като заверено от кандидата копие. Когато кандидат за участие в конкурса представя заверено от него копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях (на всяка страница) и при поискване представя оригиналите на комисията за сравнение.

            Непредставянето на някой от горепосочените документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в конкурса.

16. Гаранция за изпълнение на договора  е в размер 3 на 100 от общата стойност, достигната след проведената процедура за възлагане изпълнението на дейността от услугата в съответния обект. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора за възлагане на дейности и е безусловна предпоставка за това събитие.

В случай, че определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

            1. парична сума, вносима по банковата сметка на Община Созопол, адрес: Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2, IBAN BG 41CECB 97903379962602, BIC: CECBBGSF: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА”, клон Созопол.

            2. банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя;

Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, учредена в полза на "ОГП Созопол”, безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки, тя се представя в оригинал при сключване на договора за възлагане на дейности.

Когато участника представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от Възложителя,

Изпълнителя избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

17. Критерий за оценка на офертите: НАЙ - НИСКА предложена цена за изпълнение на възложените дейности по ползване на дървесината за съответния обект. Предложената от кандидата цена не трябва да бъде по - висока от цената посочена от Възложителя, общо за маркиране, сеч и извоз до временен склад определена за съответния обект.

18. Допускане на подизпълнители: Кандидатът има право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга, като вписва това обстоятелство в заявлението, заедно с ЕИК, номер на удостоверението за регистрация на подизпълнителя в публичния регистър по чл. 241/чл. 235 от Закон за горите за съответната дейност. В този случай към офертата се прилага и декларация № 1 за всеки посочен подизпълнител(като излишното в нея се зачертава). Последния следва да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в конкурса. Участникът, заедно с посочените от него подизпълнители, следва да отговарят заедно на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността, каквито са посочени в настоящата заповед.

19. Време, място и час за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти: Откритият конкурс да се проведе на 13.02.2020 г., в административната сграда на "ОГП Созопол” от 09:30 часа от комисия, назначена със заповед след изтичането на срока за подаване на офертите.

20. Присъствието на кандидатите или техните упълномощени представители при провеждане на открития конкурс не е задължително.

   21. Копие от настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на "ОГП Созопол”.

22. Утвърждавам конкурсните документи за участие в процедурата.

23.След приключване работата на комисията протоколите да ми бъде представени за утвърждаване.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица – юрист, счетоводител и касиер за сведение и изпълнение.

 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ръководител участък Горско стопанство в „ОГП Созопол”.

 

 

 

 


Директор на „ОГП Созопол” 

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg