З А  П  О  В  Е Д 

№ 8

гр. Созопол, 13.02.2019 г.

 

 На основание проведена процедура открит конкурс на 13.02.2020 г. от 09:00 ч. в  „ОГП Созопол”, за възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственост, в териториалния обхват на  “ОГП Созопол”  от обект  2022;  от КЛФ - 2020 г., от горски територии – общинска собственост от отдели и подотдели, съгласно техническото задание и технологичният план”, открита с моя заповед № 6/28.01.2020 г., във връзка с чл. 23, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти” и съгласно протокол на комисията от 13.02.2020 г., публикуван в профила на купувача:

 

О Б Я В Я В А М:

 

         

          На Първо място за Обект № 2022  е класиран: Кандидат № 1 „ДИМАР 1416” ЕООД, с ЕИК: 205 183 881, при цена: 59 359, 80 (петдесет и девет хиляди триста петдесет и девет лв. и осемдесет ст.) лв. без ДДС.

 

На Второ място за Обект № 2022, класиран Кандидат НЯМА.

 

          Крайният срок за изпълнение на договора е 31.12.2020 г.

 

Недопуснати кандидати до участие в открития конкурс и причини за тяхното отстраняване:

 

 

            НЯМА.

 

1. Договорът се сключва в 14 - дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнител или съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.

2. При неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в определения срок, непредставяне на документите изброени по – долу, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредбата или недоказване с тях на декларираните обстоятелства, Възложителя със заповед определя за изпълнител участника, класиран на второ място.

  3. В 5 – дневен срок от влизане в сила на заповедта, а в случаите на предварително изпълнение – от издаването и, определеният за изпълнител участник следва да представи на възложителя следните документи (с изключение на случаите, в които възложителя следва служебно да се снабди с документите) :

 - Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган (валидно един календарен месец);

 -  Номер на документа/документа за внасяне на допълнителна парична сума, в случаите когато гаранцията за изпълнение надвишава внесената гаранция за участие, или учредената в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора;

 - Свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответният кандидат, съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където кандидата е регистриран (валидно шест календарни месеца);

 - Удостоверение, че дружеството не е в несъстоятелност – (валидно един календарен месец);

 -  Удостоверение, че дружеството не е в ликвидация – (валидно един календарен месец);

 -  Документите, доказващи обстоятелствата от т. 6 до т. 10 на Раздел VI от условията;

 - Писмена информация по чл. 16, ал. 2, т. 3 от договора – всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

За подизпълнителите (когато участника е предвидил такива в офертата си), се представят следните документи: свидетелство за съдимост; удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и 241 от Закон за горите;

 Документите  следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие (на всяка страница). При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.

             В 3 – дневен срок от изтичане на срока по т. 3, комисията, определена от възложителя, проверява редовността и съответствието на представените от изпълнителя документи, за което се изготвя протокол. Последния се публикува на платформата, на която се извършва конкурса, за което участниците се уведомяват по ел. път.

Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

-             В установения срок не представи документите по т. 3 или представените такива не отговарят на условията за провеждане на процедурата;

             -     Има парични  задължения към Общината или „ОГП Созопол”, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

            При наличие на горните обстоятелства, възложителя издава заповед, с която определя за изпълнител, класираният на второ място. По отношение на него се прилагат последователно разпоредбите предвидени в този раздел.

 

             Гаранцията  за изпълнение на договора е в размер 3 на 100 от общата стойност, достигната след проведената процедура за възлагане изпълнението на дейността от услугата в съответния обект.

             Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни, след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта.

   Заповедта подлежи на предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК (във връзка с изпълнението на годишния план за реализация на дъревесина и запазване интересите на предприятието, изразяващи се в изпълнение на финансов план за 2020 г., като в случай на закъснение в изпълнението, може да последват значителни вреди, относно възникнали търговски взаимоотношения, изплащане на трудови възнаграждения и др. от значение за правилното функциониране на предприятието), във връзка с чл. 23, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Разпореждането за предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда, в тридневен срок от съобщаването му.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на предприятието, като бъдат заличени данните съгласно чл. 2 от Закон за защита на личните данни и изпрати на ел. поща на класираните участници за сведение и изпълнение.

 

Заповедта подлежи на обжалване, по реда на АПК, в 14 – дневен срок от съобщаването и, чрез Директора на  „ОГП Созопол”, пред Административен съд – Бургас.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на ръководител участък в “ОГП Созопол”.

 

 

 

 

 

ИНЖ. МИШО ЖЕКОВ

Директор на  „ОГП Созопол”

                        

Коментари
Нов коментарВашето име :
Коментар :
Въведете кода :


« Назад към всички публикации
Powered by Website.bg