Процедура № 2300 на ОП „Общински гори и озеленяване”

Данни за процедурата

Поделение ОП „Общински гори и озеленяване”
Дата 2023-03-15 10:30
Начална цена 120 000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Вид на процедурата
Предмет

"Процедура по чл. 10, ал. 1, т. 18 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в горски територии общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП "Общински гори и озеленяване" гр. Созопол

Данни за дървесината

Обект/и № 2300
Дървесен вид бл, цр, изгр, гбр, кгбр, мжд, чб, и др.
Едра 2000.00 Пл. куб.м.
Средна 3000.00 Пл. куб.м.
Дребна 500.00 Пл. куб.м.
Технологична 0.00 Пл. куб.м.
За огрев 24500.00 Пл. куб.м.
ОЗМ 0.00
Всичко 30000

Powered by Website.bg